1. Aivar Jürisalu Kehtna vallavalitsusele 29.10.2017:

Teabenõue

29. septembril 2017

Kehtna Vallavalitsus

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Palun saata mulle e-postiga MTÜ Paluküla Klubi poolt EAS-ile Piirkondade konkurentivõime tugevdamise programmi 25.09.2017 esitatud järgmised dokumendid.

1. Taotlusvorm.bdoc

Lisadokumendid:
2. Omafinantseeringut tõendavad dokumendid:
Omafinantseeringut tõendavad dokumendid.bdoc
3. Hinnakalkulatsioon:
Hinnakalkulatsioon_Eelprojekti hinnapakkumine.msg
Hinnakalkulatsioon_Eelprojekti hinnapakkumine_02.pdf
Hinnakalkulatsioon_Eelprojekti hinnapakkumine_03.pdf
Hinnakalkulatsioon_Ehituse detailne hinnakalkulatsioon.bdoc
Hinnakalkulatsioon_Hooldusmasina hinnakalkulatsioon.pdf
Hinnakalkulatsioon_Kuumajoogikeskuse
hinnakalkulatsioon.msg
Hinnakalkulatsioon_Omanikujärelevalve
hinnakalkulatsioon.pdf
Hinnakalkulatsioon_Projekti koondeelarve_03.xlsx
Hinnakalkulatsioon_Põhiprojekti hinnakalkulatsioon.zip
4. Hankeplaan:
Hankeplaan.xls
5. Load, kooskõlastused ja ettekirjutused:
Load, kooskõlastused ja ettekirjutused_Projekteerimistingimused.bdoc
6. Keskkonnamõjude hinnang:
Keskkonnamõjude hinnang.pdf
Keskkonnamõjude hinnang_03.pdf
7. Ehitusprojekt:
Ehitusprojekt_Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis (fotod).zip
Ehitusprojekt_Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis
(fotod)_02.zip
Ehitusprojekt_Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis.zip
8. Analüüs:
Analüüs_Analüüs sotsiaalmajandusliku mõju kohta_02.xls
9. Finantsanalüüs:
Finantsanalüüs.xlsx
10. Omandiõigust tõendavad dokumendid:
Omandiõigust tõendavad dokumendid_Valla kinnituskiri.bdoc
Vajadusel palun saatke materjalid mitme kirjaga, ühe kirja maksimaalne maht, mis e-postiga mulle saab saata on 50 MB.

Lugupidamisega

Aivar Jürisalu
/allkirjastatud digitaalselt/

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tiigimäe, Paluküla, 79019,
Kehtna vald, Rapla maakond
Tel: 4897058

_________

2. Kehtna vallavalitsuse vastus 06.10.2017:

KEHTNA VALLAVALITSUS

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Aivar Jürisalu Teie 29.09.2017 nr

Paluküla Meie Kuupäev digitaalallkirjas nr 8-2/1065-2017-1

Teabenõue: vastuskiri

Vastuseks teie teabenõudele teatame, et MTÜ Paluküla Klubi esitas EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi 2.vooru tähtajaliselt Paluküla „Haldjamaa“ projekti.

EAS-il on vastavalt selle programmi reeglitele aega 90 tööpäeva projektiga tutvumiseks, vajadusel lisadokumentide nõudmiseks ja rahastamise kohta otsuse tegemiseks. Antud projekti korral hakkas 90 tööpäeva kehtima alates 25.09.2017. Kehtna Vallavalitsuse arvates kuulub „Haldjamaa“ projekti dokumentide sisu avaldamine nende hindamise faasis MTÜ Paluküla Klubi, kui projekti autori ja EAS-ist rahastuse taotleja pädevusse.

Teie poolt soovitud „Haldjamaa“ projekti dokumentide loetelust on valla pädevuses esitada 2 dokumenti, mis puudutavad Kehtna valla poolset võimalikku omafinantseeringut ja projektiga seotud maa kasutamisse andmist. Need dokumendid rakenduvad ainult positiivse rahastamise otsuse korral ja on lisatud teabenõude vastusele.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Kullam
Vallavanem

Lisad
Varri Väli 489 8832

 

3. Märgukiri Kehtna vallavalitsusele 08.10.2017

Esitaja: Aivar Jürisalu

Tiigimäe, Paluküla küla

Kehtna vald, 79019, Rapla maakond

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tel: 489 7058

08.10.2017

Kehtna Vallavalitsus

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Märgukiri

29.09.2017 pöördus märgukirja esitaja Kehtna vallavalitsuse poole teabenõudega, küsides Palukülas Hiiemäe kinnistule kavandatud arendusega „Haldjamaa” seotud dokumente. Vastuseks teabenõudega küsitule saatis Kehtna vallavalitsus 06.10.2017 mõned väheinformatiivsed dokumendid, enamuse küsitud dokumente jättis Kehtna vallavalitsus saatmata.

Arendust „Haldjamaa” kavandatakse avalikku ruumi (Kehtna vallale kuuluv Hiiemäe kinnistu), avaliku raha (EAS-i PKT programm ja Kehtna vald) eest. Vastavalt Kehtna valla ajalehes Valla Vaatleja augustis ilmunud teabele1 on Kehtna vald toetanud taotluse koostamist: "Vallavalitsus otsustas eraldada MTÜ-le projekti tähtaegseks (25.09.17) esitamiseks sihtotstarbelist toetust 10 000 eurot./.../ Kui projekt „Haldjamaa“ osutub edukaks ja saab EAS-i rahastuse, eraldab vald MTÜ- le täiendavalt veel 10 000 eurot. Märgukirja esitaja on Hiiemäe kinnistu vahetu naaber st kavandatud tegevusest vahetult ja otseselt puudutatud isik.

Palun Kehtna vallavalitsusel selgitada, miks jäeti valdav osa teabenõudega küsitud dokumente saatmata. Kui Kehtna vallavalitsus veenvalt ei selgita ja (õiguslikult) ei põhjenda küsitud dokumentide saatmata jätmist kaalub märgukirja esitaja kohtusse pöördumist (kohustamiskaebus).

Lugupidamisega

Aivar Jürisalu, Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing
/allkirjastatud digitaalselt/

1http://kehtna.kovtp.ee/documents/380625/583201/Valla_Vaatleja_nr233_august_2017.pdf/36ffe91d-9acc-4c75-bd0b-1610afbcb06b

 

4. Kehtna vallavalitsuse vastus märgukirjale 08.11.2017

KEHTNA VALLAVALITSUS

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Aivar Jürisalu

Tiigimäe

Paluküla Kuupäev digitaalallkirjas nr 8-2/1065-2017-3

Vastuskiri

08.10.2017 esitatud selgitustaotluses palusite selgitada, miks jäeti valdav osa 29.09.2017 teabenõudega küsitud dokumente Teile saatmata.

Avaliku teabe seaduse § 3 lg 1 kohaselt on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Sama seaduse § 9 lg 1 näeb ette teabevaldaja kohustused, mille kohaselt on teabevaldaja kohustatud võimaldama juurdepääsu tema valduses olevale teabele seaduses sätestatud korras. Lõike 2 p. 5 kohaselt on teabevaldaja teabele juurdepääsu võimaldamisel kohustatud muuhulgas abistama teabenõudjat.

Vastuseks Teie selgitustaotlusele mööname, et teabenõudele antud vastuses küll märkisime, kelle käest on võimalik soovitud dokumente saada kuid ei esitanud põhjendust, miks Kehtna vald osasid nõutud dokumente ei väljastanud.

Seetõttu selgitame täiendavalt, et Kehtna vallavalitsusel ei olnud ega ole ka praegu võimalik Teile väljastada kõiki nõutud dokumente põhjusel, et need ei ole Kehtna vallavalitsuse valduses. Kehtna vallavalitsus väljastas Teie 29.09.2017 teabenõude alusel üksnes enda valduses olevad dokumendid.

Märgime, et MTÜ Paluküla Klubi on „Haldajamaa“ projekti küll käinud enne selle EASile esitamist Kehtna vallavolikogu istungil tutvustamas (eraldi esitlusena), kuid MTÜ-l ei olnud kohustust projekti dokumendina Kehtna vallavalitsusele edastada. Küll aga esitas MTÜ Paluküla Klubi EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi 2.vooru tähtajaliselt Paluküla „Haldjamaa“ projekti. EAS-il on vastavalt selle programmi reeglitele aega 90 tööpäeva projektiga tutvumiseks, vajadusel lisadokumentide nõudmiseks ja rahastamise kohta otsuse tegemiseks. Antud projekti korral hakkas 90 tööpäeva kehtima alates 25.09.2017.

Seega on Teil võimalus nimetatud dokumente küsida otse MTÜ Paluküla Klubilt või siis EAS-lt, kelle valduses nimetatud dokumendid on.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Kullam
vallavanem

 

5. Teabenõue MTÜ-le Paluküla klubi

MTÜ Paluküla Klubi

Nõude esitaja: Aivar Jürisalu
Tiigimäe, Paluküla küla
Kehtna vald, 79019, Rapla maakond
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tel: 489 7058

Teabenõue 21.11.2017

Asjaolud

MTÜ Paluküla Klubi on esitanud EAS-i PKT programmi Palukülas Hiiemäe kinnistule kavandatava „Haldjamaa” projekti. Käesoleva nõude esitaja on Hiiemäe kinnistu naaberkinnistu, Tiigimäe, omanik, kavandatavast arendusest otseselt ja vahetult puudutatud isik.

Teabenõudega küsitavad dokumendid

Palun saata mulle e-postiga MTÜ Paluküla Klubi poolt EAS-ile Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi 25.09.2017 esitatud järgmised dokumendid.

1. Taotlusvorm.bdoc
Lisadokumendid:
2. Omafinantseeringut tõendavad dokumendid:
Omafinantseeringut tõendavad dokumendid.bdoc
3. Hinnakalkulatsioon:
Hinnakalkulatsioon_Eelprojekti hinnapakkumine.msg
Hinnakalkulatsioon_Eelprojekti hinnapakkumine_02.pdf
Hinnakalkulatsioon_Eelprojekti hinnapakkumine_03.pdf
Hinnakalkulatsioon_Ehituse detailne hinnakalkulatsioon.bdoc
Hinnakalkulatsioon_Hooldusmasina hinnakalkulatsioon.pdf
Hinnakalkulatsioon_Kuumajoogikeskuse
hinnakalkulatsioon.msg
Hinnakalkulatsioon_Omanikujärelevalve
hinnakalkulatsioon.pdf
Hinnakalkulatsioon_Projekti koondeelarve_03.xlsx
Hinnakalkulatsioon_Põhiprojekti hinnakalkulatsioon.zip

4. Hankeplaan:
Hankeplaan.xls
5. Load, kooskõlastused ja ettekirjutused:
Load, kooskõlastused ja ettekirjutused_Projekteerimistingimused.bdoc
6. Keskkonnamõjude hinnang:
Keskkonnamõjude hinnang.pdf
Keskkonnamõjude hinnang_03.pdf
7. Ehitusprojekt:
Ehitusprojekt_Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis (fotod).zip
Ehitusprojekt_Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis
(fotod)_02.zip
Ehitusprojekt_Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis.zip
8. Analüüs:
Analüüs_Analüüs sotsiaalmajandusliku mõju kohta_02.xls
9. Finantsanalüüs:
Finantsanalüüs.xlsx
10. Omandiõigust tõendavad dokumendid:
Omandiõigust tõendavad dokumendid_Valla kinnituskiri.bdoc
Vajadusel palun saatke materjalid mitme kirjaga, ühe kirja maksimaalne maht, mis e-postiga mulle saab saata on 50 MB.

Lugupidamisega
Aivar Jürisalu
/allkirjastatud digitaalselt/

 

6. MTÜ Paluküla Klubi vastus

Subject: Re: Teabenõue
Date: 28. november 2017 22:01.04
From: Paluküla Mäe Keskus See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.;
To: Aivar Jürisalu See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.;
 
Tere lugupeetud Aivar Jürisalu.
 
Tänan huvi tundmast Haldjamaa projekti vastu

Soovite üldiseks kasutamiseks mõeldud teavet. Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.

Teabe üldiseks kasutamiseks andmisel peab olema tagatud isiku eraelu puutumatus, autoriõiguste kaitse, riigi julgeoleku kaitse, ärisaladuse ja muu juurdepääsupiiranguga teabe kaitse.

Meie poolt antud teave edastamisel või avalikustamisel ei tohi eksida nende põhimõtete vastu ja vajame lisateavet, et tagada seaduse täitmine.

Seoses Teie teabenõude täitmiseks vajaliku teave saamiseks oleme pöördunud nii EAS-i kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole.
EAS-ist oleme saanud vastuse: Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse (STS) § 39 lg 1 kohaselt võib EAS enne taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse jõustumist taotlejate ja taotluste kohta avaldada ainult statistilisi ülevaateid. MTÜ Paluküla klubi taotluse osas ei ole EAS veel otsust teinud.

Seoses Andmekaitse Inspektsiooni vastuse andmise tähtajaga 22.12.2017 ei saa me vastata Teie teabenõudele Teie poolt soovitud tähtajal. Enne teabenõude täitmist on MTÜ-l vaja teada, kas ja mis ulatuses on MTÜ Paluküla Klubi on AvTS mõistes teabevaldaja ja milline teave on edastatav ning kuidas edastatakse suuri faile mille maht ületab 25 mb või 50 mb.

Teabenõude edastamise viibimine on kooskõlastatud suuliselt Andmekaitse Inspektsiooniga ja vastame Teile hiljemalt 30.12.2017.

Palume mõistvat suhtumist.
 
Lugupidamisega
Rika Mölder
Paluküla Klubi juhatuse liige.