Taotlus avaliku menetluse algatamiseks

Aivar Jürisalu

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tiigimäe, Paluküla, 79019,
Kehtna vald, Rapla maakond
Tel:4897058

Kehtna vallavalitusele                                                                       22. aprillil 2015

Kehtna valla üldplaneeringus on säte, mis keelab arendustegevuse puhke- ja virgestusalal, kui see kahjustab looduslikku pühapaika. Uue Kehtna valla üldplaneeringu (vastu võetud 17.03.2009;kehtestatud 16.06.2009) p.2.3.17.2 kohaselt on puhke- ja virgestusaladel lubatud ,,arendada majutus-, teenindusehitisi ja -rajatisi ning puhkemajanduslikke atraktsioone: juhul kui need ei kahjusta Natura 2000 elupaiku ega kaitsealuste liikide populatsioone, väärtuslikke maastikke, looduslikke pühapaiku ja rohelise võrgustiku alasid.“ Nimetatud sättest tuleneb kohustus tegevuste kavandamisel ja elluviimisel hinnata nende mõju looduslikule pühapaigale. Üldplaneering on vallaelanike ühiskondlik kokkulepe ning taotluse esitajal on õigustatud ootus, et üldplaneeringuga kehtestatut järgitaks (täidetaks).

Kehtna vallas, Palukülas, Hiiemäe kinnistul asub ajalooline looduslik pühapaik - fakt, mida taotluse esitajale teadaolevalt keegi kahtluse alla seadnud ei ole.

Muinsuskaitseamet on 26.05.2004.a. otsusega arheoloogiamälestisena kaitse alla võtnud Paluküla hiiemäe alates 99-meetri samakõrgusjoonest. Omamata midagi hiiemäe tipu arheoloogiamälestisena kaitse alla võtmise vastu, leiab taotluse esitaja, et Muinsuskaitseameti otsusel puuduvad mõistuspärased ja adekvaatsed põhjendused, miks on kaitse alla võetud ainult 99-meetri  samakõrgusjoonest kõrgemale jääv osa. Hiiemäe kinnistul asuvat looduslikku pühapaika loodusliku pühapaigana kaitse alla võetud ja maa-alaliselt piiritletud ei ole.

Arheoloogiamälestis ja looduslik pühapaik on olemuslikult erinevad keskkonnad (nähtused). Vallavolikogu on üldplaneeringut kehtestades mõistnud, et kaitset vajab looduslik pühapaik, sest arheoloogiamälestise kaitse sätestab muinsuskaitseseadus ja järelevalvet teostab Muinsuskaitseamet. Erinevate (arendus-)tegevuste mõjud looduslikule pühapaigale võivad olla otseselt füüsiliselt kahjustavad (näiteks ehitamine loodusliku pühapaiga alale või raie) või mentaalset sakraalsust kahjustavad, kui toimub sobimatu tegevus pühapaigas või selle vahetus läheduses.

Hiiemäe kinnistule on kehtestatud Palukiila puhke- ja spordikeskuse (PSK) detailplaneering. Detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise aruanne (KMH) märgib (tabel 5, lk 49), et planeeringu realiseerumisel on tugev negatiivne mõju usulistele veendumustele, s.t., et Hiiemäe kinnistul toimuv tegevus võib põhjustada põhiseadusliku õiguse riive (PS § 40). Erinevate tegevuste mõjude hindamiseks (looduslikule pühapaigale) on vajalik loodusliku pühapaiga täpne maa-alaline piiritlemine, mida käesolevaks ajaks tehtud ei ole. Loodusliku pühapaiga täpne maa-alaline piiritlemine on vajalik eelkõige kohalikule omavalitsusele. Erinevatele
üritustele ja tegevustele kooskõlastuste ja (ehitus-, kasutus, tegevus-)lubade andmise kaalumisel on vajalik hinnata mõju looduslikule pühapaigale. Vastav nõue tuleneb lisaks üldplaneeringule haldusmenetluse seadusest (§ 6), mis sätestab uurimisprintsiibi ning kohustab välja selgitama kõik asjaolud, mille hulka mõju loodulikule pühapaigale kahtlemata kuulub.

Praeguseks on välja kuulutatud, et 5. juulil 2015. aastal toimub Raplamaa rattamaraton (http://estoniancup.ee/estonian-cup-2015-rajatutvustus-raplamaa-raltamaraton/) mis kuulub Estonian Cup sarja. Praeguseks on registreerunud 780 osalejat ja eelmiste aastate sarnaste võistluste põhjal võib osalejaid võistlusel olla ca 1000. Võistlusele loa ja kooskõlastuse andmise kaalumiseks on vajalik hinnata mõju pühapaigale ja looduskeskkonnale (Natura alale ja elupaikadele). Loodusliku pühapaiga sakraalsuse eelduseks on vaikus ja rahu ning puutumatu looduskeskkond. Looduslik pühapaik ei ole Disneyland, looduslikust pühapaigast ei või kujundada turismiobjekti, sest pühapaigaga seotud inimeste (religioossed) tunded ei ole müügiks.

Ca 1000 osavõtjaga rattavõistluse korraldamine hävitab pühapaigas vaikuse ja rahu, seeläbi kahjustub pühapaiga sakraalsus.

Tulenevalt eelpool kirjutatust, palun
1) algatada avalik menetlus Kehtna vallas Hiiemäe kinnistul (nr 1642437) asuva loodusliku pühapaiga maa-alaliseks piiritlemiseks.

2) Esitada loodusliku pühapaiga maa-alalise piiritlemise menetluse tulemuste põhjal Kehtna vallavolikogule otsuse eelnõu Hiiemäe kinnistul paikneva loodusliku pühapaiga piiride kehtestamiseks.

3) Kehtna vallavalitsuse korraldusega peatada Hiiemäe kinnistul ehitus-, tegevus-, kasutuslubade väljastamine, lepingute sõlmimine, kooskõlastuste ja nõusolekute andmine kuni loodusliku pühapaiga maa-alalise kehtestamiseni Kehtna vallavolikogu otsusega.

Kui Kehtna vallavalitsus taotlusele ei reageeri, kaalub esitaja kohtusse pöördumist (keelamiskaebus).

Lugupidamisega
Aivar Jürisalu