KEHTNA VALLAVALITSUSTeie 22.04.2015 nr

Paluküla küla

79019 Raplamaa Meie 02.06.2015 nr 13-7/568-2015-3

Vastus taotlusele

Teatame Teile, et Kehtna Vallavalitsus on läbi vaadanud Teie 22.04.2015. a taotluse avaliku menetluse algatamiseks seoses Hiiemäe kinnistuga. Vallavalitsus jääb 19. mail 2015. a toimunud vallavalitsuse istungi järgselt oma eelnevalt väljendatud seisukohtade juurde. Vallavalitsuse arvates on Teie taotlus põhjendamatu, vallavalitsuse istungil ei esitanud Teie oma seisukohtade kinnituseks juriidilisi argumente, mis põhinevad konkreetsetel õigussätetel.

Hiiemäe kinnistul asuva loodusliku pühapaiga maa-ala piiritlemine vallavolikogu otsusega ei ole käesolevas õigusruumis võimalik. Pühapaigad pole seadusega reguleeritud ja lähtuvalt sellest ei saa seaduslikke tegevusi või avalike üritusi Paluküla Hiiemäel ja Reevimäel peatada. Ürituste korraldajad või muude tegevuste korraldajad peavad oma tegevuse kooskõlastama kaitseala valitsejaga või õigusaktidest tulenevate teiste ametiisikute või ametiasutustega.

Vallavalitsuse veendumusel ei kahjusta seaduslikud tegevused või lubatud avalikud üritused Natura 2000 elupaiku ega kaitsealuste liikide populatsioone, väärtuslikke maastikke, looduslikke pühapaiku ja rohelise võrgustiku alasid.

Vallavalitsus käsitleb looduslikku pühapaika vaimse kategooriana, milles füüsiliste piiride seadmine on vägagi problemaatiline. Pühapaiga piiridel võib olla väga erinev mõõde lähtudes isikute erinevast arusaamisest ning usuvabaduse põhimõttest.

Vallavalitsus lähtub käesoleval ajal kultuuriministri 26.05.2004. a käskkirjast nr 100, mis sätestab Paluküla Hiiemäe kui arheoloogiamälestise kaitsevööndi piiri.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Kullam

vallavanem