Keskkonnaamet

Meie 29.05.2015 nr HJR 14-4/15/11070-2

Kalju Kalda *

*Valtu Spordimaja*

*See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Discgolfi võistluste korraldamine Palukülas*

Austatud Kalju Kalda

Esitasite Keskkonnaametile taotluse, milles taotlete luba discgolfi
teisipäevakute läbiviimiseks Palukülas kuupäevadel; 05.05; 19.05; 02.06;
16.06; 30.06; 14.07; 28.07; 18.08; 11.08; 25.08; 08.09 ja maakonna
meistrivõistluse läbiviimiseks 07.06 2015. Teatate, et võistlustel võib
osaleda üle 50 mängija.

20.01.2015 teatasite, et 2014. aasta oktoobris rajasite Palukülla
discolfi rajad ja palusite see rajatis lugeda Keskkonnaametiga
kooskõlastatuks. Teatasime 25.02.2015 kirjaga nr HJR 14-4/15/1715-2
teile, et Keskkonnaameti nõusoleku andmine ehitusloa väljastamiseks,
skeemil kujutatud asukohta discolfi raja ehitamiseks, ei ole tõenäoline.
Praeguseks hetkes ei ole kohalik omavalitsus Paluküla discolfi radade
rajamiseks ehitusloa taotluse väljastamiseks nõusolekut taotlenud ning
Keskkonnaamet ei ole ka discolfi radade püstitamiseks nõusolekut andnud.
Keskkonnaamet on seisukohal, et Hiiemäe katastriüksustele
katastritunnustega 29202:003:1501 ja 29202:003:1502 rajatud discolfi
rajad on ebaseaduslikud ehitised.

20.01.2015 esitatud discolfi radade skeemil kujutatud mängurajad
paiknevad Kõnnumaa maastikukaitseala piiranguvööndis.

Kõnnumaa maastikukaitseala kehtiv kaitsekord ja kaitse-eesmärk on
määratud 27.07.2000 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 253 “Kõnnumaa
maastikukaitseala kaitse-eeskiri”. Kõnnumaa-Väätsa linnuala
kaitse-eesmärgid on nimetatud Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 korralduse
nr 615-k "Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade
nimekiri" lisa 1 punktis 18 ning Kõnnumaa loodusala kaitse-eesmärgid
selle korralduse lisa 2 punktis 154. Kaitse-eeskirja § 4 lõige 3
kohaselt on kaitsealal lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste
korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga
rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud
üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

Looduskaitseseaduse § 14 lõike 2 kohaselt ei kooskõlasta kaitstava
loodusobjekti valitseja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevust
ja muud tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitstava
loodusobjekti valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitstava
loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti
seisundit.

Keskkonnaregistri andmetel on maaalal, kus discolfi rajad paiknevad
registreeritud kahe II kaitsekategooria loomaliigi ja kolme III
kaitsekategooria loomaliigi esinemine ning väga kõrge ja kõrge
väärtusega elupaigatüüp kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*) ning
arvestatava väärtusega elupaigatüüp aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga
niidud (6510).

Mänguala registreeritud kaitsealustest liikidest võib mäng mõjutada III
kaitsekategooria liiki palukuklased. Toivo Sepa esitatud andmete
kohaselt asub discolfi radade läheduses 9 palukuklase pesa. Discolfi
mängides liiguvad inimesed jalgsi mängu alal. See omakorda põhjustab
palukuklaste hukkumist. Samuti võib põhjustada palukuklaste hukkumist ja
pesade purustamist mänguketaste viskamine pesadesse. Seega võib
kavandatav tegevus ohustada kaitsealuse liigi elupaika.

Kaitstavate elupaigatüüpide pindala sellel maaalal on ligikaudu 3,6 ha.
Eelnimetatud elupaigatüübid on poollooduslikud niidukooslused. Discolfi
mängides liiguvad inimesed jalgsi mängu alal. See omakorda põhjustab
taimetiku tallamist. Mängu iseloomust tingituna ei jagune
tallamiskoormus ühtlaselt, vaid on tugevam radadel ja mängijate
liikumisteedel järgmisse viskekohta liikumisel. Tallamisega võib
kaasneda taimekoosluste muutus või hävimine. Seega võib kavandatav
tegevus kahjustada Kõnnumaa maastikukaitsealal asuvaid elupaigatüüpe ehk
kaitseala seisundit.

Arvestades eelnevat ning toetudes Kõnnumaa maastikukaitseala
kaitse-eeskirja § 4 lõikele 3 ja looduskaitseseaduse § 14 lõikele 2 ei
anna Keskkonnaamet nõusolekut discgolfi võistluste korraldamiseks
Paluküla hiiemäele ja selle ümbrusesse rajatud discolfi radadel.

Palume Hiiemäe katastriüksustele katastritunnustega 29202:003:1501 ja
29202:003:1502 püstitatud discolfi rajad sealt eemaldada.

Lugupidamisega

/(allkirjastatud digitaalselt)/

Tiina Napp
looduskaitse juhtivspetsialist
Harju-Järva-Rapla regioon

Teadmiseks: Keskkonnainspektsioon Raplamaa büroo (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Kehtna Vallavalitsus (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

Olavi Randver 384 8685
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.