Taotlus Rapla maavanemale :
 22.juuni 2015

Taotlus järelevalvemenetluse algatamiseks

Rapla maakonnas, Kehtna vallas, Palukülas asuvale Hiiemäe kinnistule on Valtu Spordimaja rajanud disc-golfi pargi. Disc-golfi pargi rajamise ja kasutamisega seoses on keskkonnainspektsioon algatanud kaks väärteomenetlust, nr 940014001951 (novembris 2014) ja nr 940015000701 (mais 2015).

7.06.2015 toimusid Hiiemäe kinnistul asuvas disc-golfi pargis Rapla maakonna lahtised meistrivõistlused. Info nende kohta:
http://www.raplamsl.ee/?page=87&action=article&article_id=4513
https://et-ee.facebook.com/events/789353071136970/

Võistlustele oli 69 eelregistreerunut.1 Kõnnumaa MKA kaitse-eeskirja § 4 lg 3 järgi vajab üle 50 osalejaga ürituse korraldamine kaitseala valitseja (Keskkonnaameti) nõusolekut. Valtu Spordimaja juhataja Kalju Kalda taotles kaitseala valitsejalt kooskõlastust võistluse läbiviimiseks. 29.05.2015 vastuses2 teatab Keskkonnaamet, et kooskõlastust ei anta, sest tegevus on vastuolus kaitseala kaitse-eesmärkidega ja palus disc-golfi rajad likvideerida. Vastuse koopia saadeti ka Kehtna vallavalitsusele.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (lühend – KeHJS) § 29 lg 3 järgi on Natura ala kahjustava tegevuse jaoks vajalik Vabariigi Valitsuse nõusolek.

Disc-golfi pargi kohta koostatud eksperdihinnangu3 järgi kahjustab tegevus Natura elupaika, samal seisukohal on Keskkonnaamet 25.02.2015 Valtu Spordimaja juhatajale Kalju Kaldale saadetud kirjas4. Kõnnumaa MKA, Kõnnumaa loodusala ja sellel asuv Hiiemäe kinnistu on osa üleeuroopalisest kaitsealade Natura 2000 võrgustikust. Tulenevalt Euroopa Liitu kuulumisest on riigil kohustus Natura elupaiku hoida ja kaitsta, mida Keskkonnaamet antud juhul teeb, aga üks kohaliku omavalitsus (Kehtna vald – Hiiemäe kinnistu omanik) ei tee. Kaitseala ja Natura ala puhul on Keskkonnaamet riikliku ja üleeuroopalise looduskaitselise avaliku huvi esindaja.

Kerkivad järgmised küsimused:

  1. Mis põhjustel Kehtna vallavalitsus ignoreerib Keskkonnaameti (riigi) seisukohti;

  2. Miks Kehtna vallavalitsus ei andnud pärast 29.05.2015 Keskkonnaametilt kirja saamist korraldust allasutuse Valtu Spordimaja juhatajale disc-golfi rajad likvideerida ning ei keelanud võistluse läbiviimist?


Lähtudes eelpool kirjutatust ja juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 lg 1

palun:

  1. Algatada menetlus Kehtna vallavalitsuse tegevuse õiguspärasuse väljaselgitamiseks (alates disc-golfi pargi rajamisest 2014. a sügisel).

  2. Selgitada, miks ei ole Kehtna vallavolikogu andnud hinnangut volikogu liikme Kalju Kalda ja vallavalitsuse tegevusele. Ebaseadusliku tegevuse korraldaja Valtu Spordimaja juhataja Kalju Kalda on ühtlasi Kehtna vallavolikogu liige. Vallavolikogu (liige) ja vallavalitsus (liige) võiks olla eetilisuse, aga peaks olema õiguskuulekuse etalon.

  3. Teavitada taotluse esitajat menetluse tulemustest.

Lugupidamisega,
Aivar Jürisalu

Koopia: Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Kehtna vallavalitsus

1http://skoorin.com/?u=groups_pdf&ID=27989
2 http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=532091&asutus_id=1
3https://www.dropbox.com/s/02qbh5ywfqqp7fz/Eksperthinnang_disc_golf_ToivoSepp_okt2014.pdf?dl=0
4http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=515363&asutus_id=1

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapla maavanema vastus taotlusele:

Teie: 22.06.2015
Meie: 19.08.2015 nr 6-1/15/1134-5


Vastus taotlusele
Pöördusite 22.06.2015 taotlusega Rapla maavanema poole järelevalvemenetluse algatamiseks Kehtna valla tegevuse õiguspärasuse väljaselgitamiseks Rapla maakonnas Kehtna vallas Palukülas asuvale Hiiemäe kinnistule disc-golfi pargi rajamisel.
Küsisime 07.07.2015 kirjaga Kehtna Vallavalitsuse selgitust, millisel õiguslikul alusel ehitati Hiiemäe kinnistule disc-golfi park ning ühtlasi palusime edastada maavanemale pargi rajamist puudutavad kohaliku omavalitsusüksuse jõustunud õigusaktid. 31.07.2015 kirjaga teatas Kehtna Vallavalitsus, et disc-golfi pargi rajamiseks ei ole vallavalitsus õigusakte andnud. 13.08.2015 täiendavas vastuses selgitas vallavalitsus, et 13.08.2015 on Valtu Spordimajale tehtud suuline korraldus disc-golfi rajatiste likvideerimiseks mälestiselt ja selle kaitsevööndist hiljemalt 01.09.2015.
Täiendavalt esitatud informatsiooni põhjal leiame, et hetkel puudub vajadus järelevalve läbiviimiseks. 1. septembriks disc-golfi pargi likvideerimata jätmisel otsustab maavanem vastavalt asjaoludele edasise menetluse käigu.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tõnis Blank
maavanem
Lisad: 1. Kehtna Vallavalitsuse 31.07.2015 kiri nr 15-4/867-2015-1;
2. Kehtna Vallavalitsuse 13.08.2015 kiri nr 15-4/867-2015-2.
Liina Valler 4841136 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teabenõue Rapla maavanemale 15.10.2015:

 

Teabenõue

22.06. 2015 pöördus tebenõude esitaja Rapla maavanem Tõnis Blank'i poole taotlusega algatada järelevalvemenetlus Kehtna vallavalitsuse suhtes seoses Palukülas Hiiemäe kinnistule rajatud disc-golfi pargiga.

Maavanem vastas 19.08.2015 (saadetud 21.08.2015) kirjas:

„13.08.2015 täiendavas vastuses selgitas vallavalitsus, et 13.08.2015 on Valtu Spordimajale tehtud suuline korraldus disc-golfi rajatiste likvideerimiseks mälestiselt ja selle kaitsevööndist hiljemalt 01.09.2015.

Täiendavalt esitatud informatsiooni põhjal leiame, et hetkel puudub vajadus järelevalve läbiviimiseks. 1. septembriks disc-golfi pargi likvideerimata jätmisel otsustab maavanem vastavalt asjaoludele edasise menetluse käigu.“

15.10.2015 seisuga disc-golfi parki likvideeritud ei ole. Palun saata teabenõude esitajale otsuse koopia järelevalvemenetluse algatamise või algatamata jätmise kohta.

Lugupidamisega,
Aivar Jürisalu
/allkirjastatud digitaalselt/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapla maavalitsuse vastus 22.10.2015:


Teie: 15.10.2015
Meie: 22.10.2015 nr 6-1/15/1134-9


Vastus teabenõudele
Pöördusite 15.10.2015 teabenõudega Rapla Maavalituse poole, milles palusite saata maavanema otsuse koopia järelevalvemenetluse algatamise või algatamata jätmise kohta seoses Kehtna vallale kuuluva Palukülas asuvale Hiiemäe kinnistule ehitatud disc-golfi pargi rajamise seaduspärasuse väljaselgitamisega.
Teatame, et maavanem ei ole nimetatud asjas algatanud järelevalvet. Vastuseks meie 11.09.2015 järelepärimisele teatas Kehtna Vallavalitsus 16.10.2015 kirjaga nr 15-4/867-2015-4, et Valtu Spordimaja juhataja selgituste kohaselt ei olnud võimalik parki 1. septembriks likvideerida Muinsuskaitseameti seatud tingimuste tõttu. Kohaliku omavalitsuse selgituste kohaselt tegelevad nad pargi likvideerimiseks lahenduse leidmisega. Lisame ka Kehtna Vallavalitsuse vastuse.
Teavitame Teid kohe, kui Kehtna Vallavalitsus on probleemi lahendusest meid informeerinud.


Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Ene Matetski
maasekretär maavanema ülesannetes
Lisad: Kehtna Vallavalitsuse 16.10.2015 kiri nr 15-4/867-2015-4
Liina Valler 4841136 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.