Keskkonnaamet 24. august 2015

Pöördumine

Pöördumise eesmärk on juhtida Keskkonnaameti tähelepanu Kehtna valla munitsipaalomandis oleval Hiiemäe kinnistul toimuvale. Hiiemäe kinnistu asub Kõnnumaa maastikukaitsealal, ühtlasi Natura alal (Kõnnumaa loodusala). Kinnistul paiknevad Natura elupaigad.


Käesoleval aastal on toimunud Hiiemäe kinnistul asuvate Natura elupaikade korduv niitmine traktoriga 22. juunil, 25. juunil, 4. augustil, 10. augustil ja murutraktoriga 18. augustil.


21.10.2008 Rapla Keskkonnateenistusele ja Kehtna vallavalitsusele saadetud Toivo Sepa poolt koostatud inventuuris1 on antud soovitused niidukoosluse säilitamiseks ja hooldamiseks (punkt 3), mida 2014. ja 2015. aastal on täielikult ignoreeritud. 
Väljavõte inventuuri soovituste osast:

3.Niidukoosluse säilitamise seiskohast on soovitatav niitmine kord aastas. Niitmine tuleks sättida aega, kui taimed on jõudnud seemned levitada,soovitatavalt juuli keskpaiga aegu. Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse saamiseks on niitmine lubatud alates 10.juulist (Poollooduslikud kooslused, 2008).Tuleks välistada liiga madalalt niitmist ja korduvalt niitmist ühe aasta jooksul ning raskeid masinaid. Kuigi tegemist on niiduelupaigaga, on loodusliku mitmekesisuse seisukohast olulised ka alal kasvavad puud ja põõsad, mille hõrendamist ja ümberkujundamist tuleks vältida. Tuleks säilitada ümbritsevate alade loodusväärtused, et jääks alles looduslike servade liigid ning säiliks mitut elupaika kasutavate liikide soodne seisund. Oluline on säilitada liikide levikuks vajalikud looduslikud kooslused mäepealse ja tiigiäärse niidu vahel.


Aru- ja soostunud niitude hoolduskavas2 on niitmisest peatükis 13.1.


Pöördumise esitaja hinnangul on niitmine seotud Hiiemäe kinnistule rajatud disc-golfi pargi kasutamisega. 29.05.2015 kirjas3 Hiiemäe kinnistu haldajale Valtu Spordimajale hindab Keskkonnaamet disc-golfi pargi ebaseaduslikuks. Ebaseadusliku rajatise kasutamine ja kasutamisele suunatud tegevus (antud juhul varane ja korduv niitmine) ei saa pöördumise esitaja hinnangul olla seaduslik.


2000. aastal kehtestatud Kõnnumaa MKA kaitse-eeskiri poolloodusliku koosluse kasutamist ja hooldamist ei reglementeeri ega käsitle. Pöördumise esitaja palub Keskkonnaametil Kõnnumaa MKA kaitse-eeskirja uuendamisel kaaluda poollooduslike koosluste kasutamisele ja hooldamisele täpse(ma) regulatsiooni kehtestamist. Senine tegevus näitab, et regulatsiooni puudumine võib viia elupaiga hävinemiseni, sest niitude hooldaja ignoreerib niitude hooldamise juhendeid.

Lugupidamisega
Aivar Jürisalu

1https://www.dropbox.com/s/vqs32ql5k2hymqf/Pool-loodusliku_elupaiga%20inventuur_saadetud%20KKA-le21_10_2008.pdf?dl=0
2http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK/Aru_ja_soostunud_niitude_hoolduskava_2012.pdf
3 http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=532091&asutus_id=1