Kiri 30.12.2015

Esitaja: Aivar Jürisalu
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tiigimäe, Paluküla, 79019, Kehtna vald, Rapla maakond.

Avaldus ametiasutuse tegevuse kontrollimiseks


Lugupeetud Eesti Vabariigi Õiguskantsler Ülle Madise

Pöördumise eesmärk on paluda õiguskantsleri hinnangut Rapla maavanem Tõnis Blank´i tegevusele seoses hea haldustava ja kodaniku põhiseadusliku õigusega heale haldusele, mis tuleneb Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi poolt 17. veebruaril 2003 tehtud otsusest nr 3-4-1-1-03, milles märgitakse: „Euroopa õigusruumis tunnustatud põhimõtete analüüs viib järeldusele, et PS §-st 14 tuleneb isiku õigus heale haldusele, mis on üks põhiõigustest.“


Asjaolud


Vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 35 lg 1 p-le 1 algab haldusmenetlus taotluse esitamisega. Esitaja pöördus Rapla maavanem Tõnis Blank´i poole taotlusega (Lisa 1) järelevalvemenetluse algatamiseks 22.06.2015. Rapla maavanem Tõnis Blank vastas 21.08.2015 (Lisa 2) järgnevalt: „Täiendavalt esitatud informatsiooni põhjal leiame, et hetkel puudub vajadus järelevalve läbiviimiseks. 1. septembriks disc-golfi pargi likvideerimata jätmisel otsustab maavanem vastavalt asjaoludele edasise menetluse käigu. “

15.10.2015 esitatud teabenõudele (Lisa 3) vastas Rapla maasekretär maavanema ülesannetes 22.10.2015 (Lisa 4): „Teatame, et maavanem ei ole nimetatud asjas algatanud järelevalvet. Vastuseks meie 11.09.2015 järelepärimisele teatas Kehtna Vallavalitsus 16.10.2015 kirjaga nr 15-4/867-2015-4, et Valtu Spordimaja juhataja selgituste kohaselt ei olnud võimalik parki 1. septembriks likvideerida Muinsuskaitseameti seatud tingimuste tõttu. Kohaliku omavalitsuse selgituste kohaselt tegelevad nad pargi likvideerimiseks lahenduse leidmisega. Lisame ka Kehtna Vallavalitsuse vastuse.“

12.12.2015 esitatud uues teabenõudes (Lisa 5) oli järgnev selgitav tekst „15. oktoobril 2015 esitatud teabenõudele maavanema (maasekretär maavanema ülesannetes) poolt 22.oktoobril saadetud vastus ei ole asjakohane, sest disc-golfi pargi likvideerimine ei ole teabenõude teema. Esitan uuesti teabenõude, palun adekvaatselt reageerida.“

Maavanem vastas 15.12.2015 (Lisa 6): „
„Vastuseks Teie 12.12.2015 teabenõudele teatame, et maavanem ei ole algatanud järelevalvet Kehtna valla suhtes seoses Palukülas Hiiemäe kinnistule rajatud disc-golfi pargiga. Järelevalve mittealgatamise põhjuseks on asjaolu, et Paluküla Hiiemägi on arheoloogiamälestis ning vastava järelevalve on algatanud muinsuskaitseamet.“
ja
„Ühtlasi selgitame, et kui maavanem järelevalvet ei algata, ei pea ta selle kohta vastu võtma eraldi otsust.“


Avalduse esitaja hinnangul ei ole Rapla maavanem Tõnis Blank´i vastus jälle asjakohane, sest teabenõudega küsiti otsust järelevalvemenetluse algatamise või algatamata jätmise kohta. Menetluse lõppemise tingimused sätestab HMS § 43. Taotluse läbi vaatamata jätmise sätestab HMS § 14 lg 7. Rapla maavanem Tõnis Blank eelnimetatud tingimusi täitnud ei ole.

Avalduse esitaja juhib tähelepanu, et disc-golfi rajad asuvad suures osas väljaspool arheoloogiamälestist, mille maavanem on täiesti tähelepanuta jätnud. Ka väljaspool mälestist olevad rajad on ebaseaduslikud, tulenevalt Keskkonnainspektsiooni 19.02.2015 otsusest väärteoasjas nr 940014001951. 30.12.2015 seisuga on disc-golfi park likvideerimata.

Tulenevalt eeltoodust palun:


Õiguskantsleril hinnata, kas Rapla maavanem Tõnis Blank on rikkunud head haldustava ja esitaja põhiõigust heale haldusele jättes rohkem kui poole aasta jooksul langetamata otsuse järelevalvemenetluse algatamise või algatamata jätmise osas.

Lugupidamisega

Aivar Jürisalu

Lisad:
Lisa 1. Taotlus järelevalvemenetluse algatamiseks. 22.06.2015.
Lisa 2. Rapla maavanem Tõnis Blank´i vastus taotlusele. 21.08.2015.
Lisa 3. Teabenõue. 15.10.2015.
Lisa 4. Rapla maasekretäri (maavanema ülesannetes) vastus teabenõudele. 22.10.2015.
Lisa 5. Järgmine teabenõue. 12.12.2015.
Lisa 6. Maavanem vastus teabenõudele. 15.12.2015.

Koopia: Rapla Maavalitsus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastus (avaldatud saaja loal)

Aivar Jürisalu
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Teie 30.12.2015 nr
Meie 12.01.2016 nr 14-3/160053/1600182


Austatud härra Jürisalu
Palusite õiguskantsleril hinnata, kas Rapla maavanem on rikkunud head haldustava ja Teie põhiõigust heale haldusele, kui on jätnud tegemata otsuse järelevalvemenetluse algatamise või algatamata jätmise osas. Soovisite maavanema järelevalve algatamist seoses Paluküla Hiiemäele tehtud disc-golfi rajaga.
Riigikohtu praktikast (vt nt RKHK lahendeid nr 3-3-1-44-10 p 15, 3-3-1-29-13 p 17; 3-3-1-42-14 p 12) seoses järelevalvemenetluse algatamisega nähtub, et isikul puudub õigus nõuda järelevalvemenetluse algatamist teise isiku suhtes, kui pädevus- ja volitusnorm näevad järelevalveorganile ette kaalutlusõiguse (ehk õiguse kaaluda) nii järelevalvemenetluse algatamiseks kui ka järelevalvemeetme rakendamiseks. Puudutatud isik (isik, kelle õigusi võib teise isiku õigusvastane tegevus rikkuda) võib aga nõuda, et järelevalveorgan otsustaks järelevalvemenetluse algatamise või järelevalvemeetme rakendamise küsimuse kaalutlusvigadeta, kui järelevalvet
sätestav õigusnorm kaitseb ka tema õigushüve.


Vabariigi Valitsuse seaduse (VVS) § 85, mis reguleerib maavanema järelevalvet kohaliku omavalitsuse üle, annab maavanemale kaalutlusõiguse. Sellele viitab nii VVS § 85 lõikes 1 kasutatud sõnastus „on õigus“ kui ka § 85 lg 3 formuleering „võib“. Lisaks eeltoodule ei selgu Teie avaldusest, millist Teie õigust on rikutud, ehk kas Teil on õigust maavanemalt nõuda järelevalve algatamist.


Eeltoodut arvestades ei ole õiguskantsleril põhjust maavanema tegevust Teie taotluste lahendamisel täiendavalt uurida. Loodan, et minu selgitused olid Teile abiks isegi siis, kui need ei vasta Teie ootustele.


Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Nele Parrest
õiguskantsleri asetäitja-nõunik
õiguskantsleri volitusel
Evelin Lopman 693 8431 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

-----------------