Kehtna Vallavalitsus Pargi 2, Kehtna, 79001, Rapla maakond

Teabenõue 29.10.2016


Valtu Spordimaja on esitanud Keskkonnaametile metsateatise (10.10.2016) Kehtna vallas Palukülas Hiiemäe kinnistule.

1) Kas maaomanik (Kehtna vald) on teadlik oma allasutuse Valtu Spordimaja poolt kavandatud raietest Hiiemäe kinnistul?

2) Kas Kehtna vald toetab Valtu Spordimaja poolt kavandatud raieid Hiiemäe kinnistul?


Lugupidamisega

Aivar Jürisalu, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing
/allkirjastatud digitaalselt/


----------------
Vastus teabenõudele:


Teie 29.10.2016

Meie 07.11.2016 nr 17.3-10/1360-2016-1

Lugupeetud Aivar Jürisalu

Vastuseks Teie 29.10.2016 teabenõudele teatame, et Kehtna vald on teadlik Valtu Spordimaja poolt kavandatud raietest Hiiemäe kinnistul

ning vald ei vaidle vastu vajalike raiete teostamisele.

Lugupidamisega

Veljo Väärsi

Kehtna vallasekretär