Kaart. Roheline: ettepanekus toodud raja variant; punane – likvideeritav rada.
Kaart. Roheline: ettepanekus toodud raja variant; punane – likvideeritav rada.

Esitaja: Aivar Jürisalu ˇ 04.07.2017

Tiigimäe, Paluküla küla

Kehtna vald, 79019, Rapla maakond

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Muinsuskaitseamet
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kehtna vald
Pargi 2, Kehtna, 79001, Rapla maakond

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Ettepanek

Asjaolud

Kehtna valla omandis on Palukülas asuv Hiiemäe kinnistu (registriosa nr 1642437, katastriüksus katastritunnusega 29202:003:1501). Kinnistul asub arheoloogiamälestis Paluküla hiiemägi (registreeritud kultuurimälestiste registris nr 27194 all). Mälestise kaitsevööndi piir kulgeb mööda 90 m samakõrgusjoont. Mälestisel ja selle kaitsevööndis kulgeb suusa-liikumisrada (edaspidi rada). Hiiemäe kinnistul asub ajalooline looduslik pühapaik, rada kulgeb üle hiiemäe tipu st üle loodusliku pühapaiga kõige sakraalsema ja tundlikuma ala. Alates 2003. aastast on Hiiemäe kinnistu seotud konfliktiga loodusliku pühapaiga kaitsjate ja Kehtna vallavõimu vahel. Käesoleval ajal soovib Kehtna vald teostada Hiiemäe kinnistul metsaraiet, ettepaneku esitaja on pöördunud kohtusse keelamiskaebusega (haldusasi 3-16-2272). Muinsuskaitseameti menetluses on mälestise piiride laiendamine.


Ettepanek mälestisel ja kaitsevööndis osaliselt raja likvideerimiseks.

Hetkel on konflikt seotud Kehtna valla (maaomanik) sooviga teostada metsaraiet looduslikus pühapaigas, põhjendusega tagada raja kasutajate ohutus. Kehtna valla poolt 2017. a mais Tallinna Halduskohtule esitatud tõendist (metsateatis) nähtub, et soovitakse teostada ulatuslikku ja suuremahulist metsaraiet ning põhjendusena esitatud ohutus on otsitud õigustus. Rahvuskultuuri üldteada tavadest tulenevalt on metsaraie looduslikus pühapaigas keelatud.

Konflikti lahendamiseks teeb esitaja ettepaneku rada mälestiselt ja osaliselt kaitsevööndist likvideerida ning pakub raja kulgemiseks alternatiivi (kaardil teksti lõpus tähistatud rohelisega). Rada ei tuleks üle hiiemäe tipu ja võiks kulgeda Hiietagusele (talukoht) viiva tee ääres, mis eeldab ca 330 meetri pikkuse raja rajamist tee äärde metsa ja ülejäänud osas kulgeks rada lagedal alal. Ka Tõnni augu kõrval olev rajalõik tuleks likvideerida, rada võiks kulgeda nö vanal Hiietagusele viival teel. Täpselt saab raja kulgemise määratleda ja kokku leppida maastikul. Raja likvideerimine tähendab raja hooldamise (niitmine, (rajahooldus)masinatega sõitmine) ja võistluste korraldamise lõpetamist. Mahalangenud puude rajalt eemaldamine ei häiri ettepaneku esitajat. Kui esitatud ettepanek ei ole vastuvõetav, siis tuleks tagasi lükkamist selgitada ja põhjendada. Ettepaneku esitaja hinnangul puuduvad veenvad põhjendused miks peaks rada kulgema üle hiiemäe tipu (loodusliku pühapaiga kõige sakraalsem ja intiimsem osa) ning oleks mõistlik konflikti põhjustav rajalõik likvideerida.

Kui omal ajal (nõukogude ajal) on midagi tehtud kehvasti ja valesti, siis saab rumalalt rajatut muuta. Hetkel on muutmiseks sobiv võimalus seoses mälestise piiride muutmise menetlusega Muinsuskaitseametis. Muinsuskaitseamet võiks küsida esitatud ettepanekule hinnangut Looduslike pühapaikade eksperdinõukogult.

Palun Keskkonnaametil (Kõnnumaa maastikukaitseala valitseja) ja Maavalla Kojal kujundada esitatud ettepaneku osas seisukoht ning esitada oma positsioon Muinsuskaitseametile ja Kehtna vallale.

Kaart. Roheline: ettepanekus toodud raja variant; punane – likvideeritav rada.

Lugupidamisega

Aivar Jürisalu

/allkirjastatud digitaalselt/


Koopia: Keskkonnaamet; Maavalla Koda, Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing

____________________________

 

Kehtna vallavalitsuse vastus 25.07.2017: 

 

KEHTNA VALLAVALITSUS


See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Aivar Jürisalu Teie 04.07.2017

Tiigimäe

Paluküla küla Meie Kuupäev digitaalallkirjas nr 8-3/749-2017-2


Vastus 04.07.2017 ettepanekule

Esitasite 04.07.2017 Kehtna vallale ja Muinsuskaitseametile ettepaneku Paluküla Hiiemäel asuva vaidlusaluse suusaraja mälestiselt ja osaliselt kaitsevööndist likvideerimiseks ning pakkusite raja kulgemiseks alternatiivi (kaardil teksti lõpus tähistatud rohelisega). Teie ettepaneku kohaselt ei tuleks rada: „üle hiiemäe tipu ja võiks kulgeda Hiietagusele (talukoht) viiva tee ääres, mis eeldab ca 330 meetri pikkuse raja rajamist tee äärde metsa ja ülejäänud osas kulgeks rada lagedal alal. Ka Tõnni augu kõrval olev rajalõik tuleks likvideerida, rada võiks kulgeda nö vanal Hiietagusele viival teel. Täpselt saab raja kulgemise määratleda ja kokku leppida maastikul. Raja likvideerimine tähendab raja hooldamise (niitmine, (rajahooldus) masinatega sõitmine) ja võistluste korraldamise lõpetamist. Mahalangenud puude rajalt eemaldamine ei häiri ettepaneku esitajat. Kui esitatud ettepanek ei ole vastuvõetav, siis tuleks tagasi lükkamist selgitada ja põhjendada. Ettepaneku esitaja hinnangul puuduvad veenvad põhjendused miks peaks rada kulgema üle hiiemäe tipu (loodusliku pühapaiga kõige sakraalsem ja intiimsem osa) ning oleks mõistlik konflikti põhjustav rajalõik likvideerida.“

Te ei ole oma ettepanekus otseselt väljendanud, et tegemist on kohtuvaidluse raames kompromissettepanekuga, kuid selgitusest võib seda välja lugeda.

Vastuseks Teie ettepanekule selgitame, et ettepanek väljub kaebuse raamidest. Vaidlus haldusasjas ei ole olemasolevate radade asukoha ega nende olemasolu üle, vaid radade äärde jäävate puude võimaliku raie üle.

Tallinna Ringkonnakohus on oma 05.01.2017 kohtmääruses selgitanud, et kaebajal KeÜS § 23 lg-s 1 sätestatud õiguse olemasolu tunnustamine ei tähenda, et raie ongi välistatud, vaid see toob KeÜS § 23 lg-test 4 ja 5 kaasa haldusorgani kohustuse kaaluda ja optimeerida teiste isikute õigusi, avalikke huve ja piirkonna eripära ning võtta mõistlikke meetmeid, et tagada keskkonna vastavus heaoluvajadustele. Toonitame siinkohal, et maa omanikuna on vallal kohustus talle kuuluvat maa-ala hooldada ning korras hoida, samuti tagada avalikult kasutataval maal viibimise ohutus. See hõlmab muu hulgas ka avalikult kasutataval alal kasvavate ohtlikuks muutunud puude eemaldamist. Seega tuleks vastupidiselt Teie esitatud seisukohale, mille kohaselt raja likvideerimine lõpetaks ka ala hooldamise, ohtlikud puud eemaldada ja ala edasi niita ja hooldada isegi juhul kui suusaradu mälestisel ja kaitsevööndis enam ei oleks.

Paluküla Hiiemäe ala on avalikult kasutatav ja seal liikumine ei sõltu üksnes suusaradade olemasolust ega asukohast.

Mis puudutab radade asukoha muutmist ja osalist kõrvaldamist, siis vald ettepanekuga ei nõustu ega pea radade osalist likvideerimist otstarbekaks. Tegemist on pika ajaperioodi vältel välja kujunenud radadega kuhu rajati hiljem suusarajad. Asjaolu, et need rajati Nõukogude Liidu koosseisu kuulumise perioodil ei tähenda, et neid peab nüüd likvideerima.

Teie esitatud selgitus ettepanekule ja selles esitatud väited süvendavad paraku arusaama, et Teie tegelik eesmärk on takistada iga hinna eest vallale kuuluval maa-alal ükskõik milline tegevus ja maa kasutamine ja haldamine tulevikus.


Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Kullam

vallavanem


Evi Gulbis

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

_________________________________

Keskkonnaameti vastus 24.07.2017:

 

Aivar Jürisalu
aivar.jyrisalu[at]mail.ee
Teie 04.07.2017
Meie 24.07.2017 nr 7-9/17/4524-2
Suusa- ja liikumisrajad Paluküla Hiiemäel
Austatud Aivar Jürisalu
Esitasite Keskkonnaametile seisukoha kujundamiseks Paluküla Hiiemäel asuva suusa- ja
liikumisraja (edaspidi Rada) asukoha muutmise ettepaneku. Ettepanek on ajendatud asjaolust,
et Hiiemäe kinnistul (katastritunnus 29202:003:1501) asub ajalooline looduslik pühapaik ning
rada kulgeb üle hiiemäe tipu, st üle loodusliku pühapaiga kõige sakraalsema ja tundlikuma ala.
Teete ettepaneku likvideerida joonisel 1 punase joonega kujutatud rajaosa ning rajada uus
rajaosa rohelise joonega kujutatud asukohta. Raja likvideerimine tähendab raja hooldamise
(niitmine, (rajahooldus)masinatega sõitmine) ja võistluste korraldamise lõpetamist. Uue raja
asukoht on kavandatud Täissalu tee (tee nr 2920122) ja Hiietaguse tee (tee nr 2920123) äärde
metsa, Hiietaguse talukoha endisele põllumaale ning nö vanale Hiietaguse talukohta viivale
teele. Ettepanekus palutakse Keskkonnaameti seisukoht edastada Muinsuskaitseametile ja
Kehtna vallale.


Hiiemäe kinnistu omanik on Kehtna vald. Ettepanekus nimetatud rajad asuvad osaliselt
arheoloogiamälestisel Paluküla Hiiemägi (kultuurimälestiste registri nr 27194) ning
pärandkultuuriobjektil Paluküla Hiiemägi (pärandkultuuri objektide andmebaasi
registreerimisnumber 292:HII:006). Keskkonnaameti pädevusse ei kuulu suusaradade asukoha
muutmise otsustamine ega hinnangu andmine radade asukoha muutmise otstarbekusele, mõjule
kinnistul paiknevale arheoloogiamälestisele ega pärandkultuuri objektile. Looduskaitseseadus
(edaspidi LKS) on ette näinud kaalutluskriteeriumid, millest lähtudes kaitstava loodusobjekti
valitseja võib keelduda kooskõlastuse või nõusoleku andmisest või seada nende andmisel
tingimusi. LKS § 14 lg 2 kohaselt ei kooskõlasta kaitstava loodusobjekti valitseja LKS § 14
lõikes 1 nimetatud tegevust ja muud tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitstava
loodusobjekti valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse
eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit. Keskkonnaamet käsitleb
alljärgnevat informatiivse arvamusena, mitte menetlustoiminguna.


Paluküla hiiemägi asub Kõnnumaa maastikukaitseala piiranguvööndis. Kõnnumaa
maastikukaitseala kehtiv kaitsekord ja kaitse-eesmärk on määratud Vabariigi Valitsuse
27.07.2000 määrusega nr 253 “Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri”. Kõnnumaa
maastikukaitseala kuulub Kõnnumaa-Väätsa linnuala ja Kõnnumaa loodusala koosseisus
Natura 2000 võrgustikku. Kõnnumaa-Väätsa linnuala kaitse-eesmärgid on nimetatud Vabariigi
Valitsuse 05.08.2004 korralduse nr 615 "Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku
alade nimekiri" lisa 1 punkti 1 alapunktis 18 ning Kõnnumaa loodusala kaitse-eesmärgid selle
korralduse lisa 1 punkti 2 alapunktis 154.

Keskkonnaregistri andmetel on likvideeritavate radade maa-alal registreeritud II
kaitsekategooria liikide tõmmu- või habelendlane (Myotis brandtii/mystacinus), põhja-nahkhiir
(Eptesicus nilssonii) ja valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos) ning III kaitsekategooria
liikide palukuklane (Formica polyctena) ja nõmmelõoke (Lullula arborea) leiukohad ning
kaitstavad elupaigatüübid - rohunditerikkad kuusikud (9050) ning oosidel ja moreenikuhjatistel
kasvavad okasmetsad (9060). Uute radade maa-alal registreeritud II kaitsekategooria liikide
tõmmu- või habelendlane (Myotis brandtii/mystacinus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja
valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos) ning III kaitsekategooria liikide palukuklane
(Formica polyctena) ja musträhn (Dryocopus martius) leiukohad ning kaitstavad
elupaigatüübid - rohunditerikkad kuusikud (9050) ning oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavad
okasmetsad (9060).
Keskkonnaministri 25.09.2015 käskkirjaga nr 840 on algatatud määruse „Kõnnumaa
maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine” menetlus. Kaitse-eeskirja eelnõu kohaselt on
Paluküla Hiiemäe piirkond tsoneeritud jätkuvalt piiranguvööndisse.
Joonis 1: Ettepanekus esitatud skeem likvideeritavate radade ja uue raja asukohaga
Arvestades eelnevat on Keskkonnaamet järgneval seisukohal:
1. Olemasolevate radade likvideerimine ei kahjusta Kõnnumaa maastikukaitseala kaitseeesmärgi
saavutamist ega kaitseala seisundit. Sellega ei kaasne kaitsealuste liikide elupaikade
ja/või isendite hävimist, häirimist vms. Samuti ei ole see vastuolus planeeritava kaitsekorraga
ja kaitse-eesmärgiga. Keskkonnaametil joonisel 1 kujutatud likvideeritavate radade kasutamise
ja hooldamise lõpetamise kohta vastuväiteid ei ole.
2. Uue raja rajamine joonisel 1 kujutatud asukohta ei kahjusta Kõnnumaa maastikukaitseala
kaitse-eesmärgi saavutamist ega kaitseala seisundit, välja arvatud võimalik negatiivne mõju
palukuklastele. Tegevus ei ole vastuolus planeeritava kaitsekorraga ja kaitse-eesmärgiga.
Keskkonnaamet peab võimalikuks uue raja rajamist juhul, kui tagatakse palukuklaste
elujõuliste pesade säilimine. Juhime tähelepanu asjaolule, et osaliselt on uue raja rajamiseks
vajalik metsamaa raadamine. Keskkonnaamet on seisukohal, et ettepanekus nimetatud uus rada
on ehitis – tee. Lõpliku seisukoha uue raja ehitamise lubatavuse kohta saab Keskkonnaamet
anda pärast asjakohase ehitusprojektiga tutvumist.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kadri Hänni
looduskaitse juhtivspetsialist
Lääne regioon
Teadmiseks: Kehtna Vallavalitsus (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.); Muinsuskaitseamet (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.);
Maavalla Koda (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)
Olavi Randver 384 8685
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.