Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

eas[at]eas.ee


Esitaja: Aivar Jürisalu

Tiigimäe, Paluküla küla

Kehtna vald, 79019, Rapla maakond

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tel: 489 7058

06.01.2017

Märgukiri

Asjaolud

MTÜ Paluküla Klubi on esitanud EAS-i PKT programmi Paluküla „Haldjamaa” projekti. Arendust „Haldjamaa” kavandatakse avalikku ruumi (Kehtna vallale kuuluv Hiiemäe kinnistu), avaliku raha (EAS-i PKT programm ja Kehtna vald) eest. Märgukirja esitaja on Hiiemäe kinnistu vahetu naaber s.t kavandatud tegevusest vahetult ja otseselt puudutatud isik. Hiiemäe kinnistul asub ajalooline looduslik pühapaik.

Märgukirja esitaja juhib tähelepanu järgmistele asjaoludele.

1. Kehtna vallavalitsus tellis Rivo Noorkõivult (OÜ Geomedia) ekspertarvamuse1 (Lisa 1) Hiiemäe kinnistule kavandatavatele arendustele. Võrreldes Hiiemäe kinnistule kavandatut varasemalt rajatud analoogiliste arendustega, on ekspert Rivo Noorkõiv „Haldjamaa” suhtes skeptiline. Üldistatult, projekt „Haldjamaa” ei ole kavandatud kujul realistlik.

2. Hiiemäe kinnistu asub Natura 2000 alal, kavandatava tegevuse asukohas on registreeritud Natura elupaigad. Vastavalt Maa-ameti „Looduskaitse, Natura 2000” kaardirakendusele2, poollooduslike koosluste kaardikiht) on kavandatava Haldjamaa teemapargi alal poollooduslikud kooslused, mis on ühtlasi Natura elupaigad. Märgukirjale on lisatud väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest (Lisa 2).

Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringule3 2003.-2004. aastal koostatud keskkonnamõjude hinnang4 (KMH) kavandatud tegevuste mõju Natura 2000 alale ja Hiiemäe kinnistul asuvatele Natura elupaikadele ei käsitle. Riigikohus tegi 6. detsembril 2012 otsuse kohtuasjas 3-3-1-56-12, milles võttis olulisi seisukohti seoses Natura 2000 võrgustiku aladele avalduva mõju hindamise (nn Natura hindamise) kohustusega. Kohus leidis, et Natura 2000 võrgustikku kuuluvad eriti tundlikud alad, mille seadusevastaseks kahjustamiseks võib piisata oluliselt väiksemast keskkonnamõjust kui tavapärase loodus- või elukeskkonna puhul. Kuna sellistele aladele olulise keskkonnamõju avaldamine on ka eraldiseisvaks KMH kohustuslikkuse aluseks, tuleks „oluliseks“ pidada mitte ainult KeHJS § 5 tingimustele vastavaid tegevusi, vaid iga tegevust, mis võib kahjustada ala kaitse-eesmärke. Riigikohus viitas nii Euroopa Kohtu poolt asjas nr C-127/02 tehtud otsusele kui järgnevatele lahenditele ning tõi välja, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb hindamine läbi viia alati, kui objektiivse teabe põhjal pole välistatud, et kavandataval tegevusel on eraldi või koos muude kavade või projektidega Natura alale oluline mõju. Kavandatavale arendusele „Haldjamaa” läbi viidav KMH (mis käsitleb mõjusid Natura alale ja Hiiemäe kinnistul asuvatele Natura elupaikadele) võib välistada arendusega „Haldjamaa” kavandatavad tegevused.

3. Käesoleval ajal toimub Kõnnumaa maastikukaitseala (MKA) kaitse-eeskirja uuendamine (Hiiemäe kinnistu asub Kõnnumaa MKA-l). Kaitse-eeskirja uuendamiseks koostatud ekspertiis5 soovitab Hiiemäe kinnistul kavandatava Haldjamaa teemapargi alal ja Paluküla Hiiemäel sihtkaitsevööndi moodustamist. Sihtkaitsevööndi moodustamine tõenäoliselt välistaks projektiga „Haldjamaa” kavandatud massiturismi võimaluse Hiiemäe kinnistul. Uue kaitse-eeskirjaga Hiiemäe kinnistule sihtkaitsevööndi moodustamata jätmine viiks kohtuvaidluseni. Käesoleval ajal puudub selgus uue kaitse-eeskirjaga kehtestatavate regulatsioonide osas.6

4. Hiiemäe kinnistu on seotud kohtuvaidlusega, haldusasi 3-16-2272. Nimetatud kohtuvaidlus on seotud Hiiemäe kinnistule kavandatud metsaraiega (mõju ja lubatavusega looduslikule pühapaigale), kuid kohtulahend võib oluliselt (diametraalselt) muuta Hiiemäe kinnistu kasutamise kontseptsiooni seoses Hiiemäe kinnistul asuva loodusliku pühapaigaga.

Märgukirja esitaja palub EAS-l kaalutlusotsuse tegemisel projekti „Haldjamaa” finantseerimistaotluse osas eeltoodud asjaolusid arvestada.

Lugupidamisega

Aivar Jürisalu

/allkirjastatud digitaalselt/


Lisa:

1) Rivo Noorkõivu ekspertarvamus;

2) Väljavõte Maa-ameti „Looduskaitse, Natura 2000” kaardirakendusest.

1https://atp.amphora.ee/kehtnavv/index.aspx?itm=112190&af=439046

2http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html

3https://www.dropbox.com/s/gb6m8qjzdfp8q0w/detail_seletuskiri.doc?dl=0

4https://www.maavald.ee/failid/PalukylaKMH-3.03.04.zip

5http://sadr.keskkonnaamet.ee/public/adr_upload/Konnumaa_MKA_metsaelupaikade_inventuur_ja_kaitse-eeskirja_eks.356574.pdf

6http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=159166&Root=159166