Kommentaar: allpool MTÜ Paluküla Klubi seisukoht Paluküla hiiemäe sihtkaitsevööndi moodustamise kohta. Paluküla hiiemäe hoiu seltsing leiab vastupidiselt MTÜ Paluküla klubile, et Hiiemägi vajab kaitset metsaraiete ja muude pühapaika kahjustavate tegevuste eest. 

____

 

MTÜ Paluküla Klubi kiri Paluküla hiiemäe sihtkaitsevööndi moodustamise kohta: 

http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=203439&Root=203439

Keskkonnaameti 14.06.2018 vastus MTÜ Paluküla klubi kirjadele: 

http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=211163&Root=211163

 ___________

Keskkonnaamet
Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn
Esitaja: Paluküla Klubi
Hiiemäe, Paluküla küla
Kehtna vald, 79019, Rapla maakond                                                                                   15.05.2018

Asjaolud

Käesoleva nõude esitaja on Hiiemäe kinnistu haldaja, kavandatavast arendusest otseselt ja vahetult puudutatud isik.

Samuti on Paluküla Klubi spordiorganisatsioon kes kasutab Paluküla Reevimäge.

16.01.2018 kirjaga 7-9/18/741 lepiti kokku Kehtna Vallavalitsuse ja Keskkonnaametiga kokkusaamine, et otsida lahendusi erinevatele osapooltele, tegelikult toimus kohtumine vallaametniku keskkonnaspetsialist Aivar Puuri ja valla juristi Evi Gulbis- ega kus lepiti kokku, et koostatakse eelnõu ettepanek, mis edastatakse tutvumiseks Kehtna vallale. Lahenduste otsimist ei toimunud ja koosolekul osalenud vallaametnikud ei ole sihtkaitsevööndi loomiseks luba andnud ega olnud ka volitatud ega omanud selleks seaduslikku alust.

Lisaks lisas kirjas Riina Kotter, et seisukohtade paremaks kaardistamiseks kohtutakse erinevate huvigruppidega edasi. Selgus, et erinevate huvigruppidega ei kohtutud vaid toimus eelnõu koostamine ühe huvigrupi huvides.

Paluküla elanikud ja Hiiemäe kinnistu vahetud naabrid v.a . A.J Tiigimäelt jäeti informeerimata.

Paluküla elanikud pöördusid 3 mail 2018 Kehtna valda kuid infot ei saanud. Avalik väljapanek algas alles 4.05.2018. Kui kohalikud elanikud küsisid kohtumisel osalenud Aivar Puurilt mis ees ootab ja mis muutused ootavad saime infoks vallast, et midagi Palukülas spordirajatiste kasutamises ja ürituste korraldamises ei muutu, kõik jääb endiseks, ainult sihtkaitsevööndi piiri tutvustati.

Teisel Paluküla puudutaval arutelul 6.02.2018 osales vaid huvigrupp kes oli sihtkaitsevööndi poolt.

Ajakirjanduses avalikustati, et «Kaitsekorra koostamisel on arvestatud kõigi osapoolte seisukohti ja ettepanekuid ning püütud leida kompromisse. Tänan kõiki, kes on oma arvamust avaldanud ja aidanud ühiselt leida parimat lahendust, erilised tänud Kehtna Vallavalitsusele, Muinsuskaitseametile ja Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsingule,» lausus Riina Kotter.

https://maaelu.postimees.ee/4477740/amet-pakub-palukula-hiiemael-spordisopradele-ja-maausulistele-kompromisslahendust.

Ühtlasi sooviti looduskaitseseaduse alusel arutada asja ilma avaliku aruteluta.


Märgukiri ja ettepanekud:

  1. Teeme ettepaneku asja arutada avaliku aruteluga.

Ei Kehtna vald ja ametnikud ega kohalikud elanikud ja Palukülas puhkajad ning spordiga tegelevad ühendused ja isikud ei saa kehtestatavast eelnõust täpselt aru ning ilma täiendava selgituseta ei ole piisavat selgust ega võimalust teha ettepanekuid.

Keskkonnaamet andis kaitse-eeskirja uuendamise menetluses osalejatele tähtaja ettepanekute ja
vastuväidete esitamiseks – 08.11.2015. Esitatud ettepanekuid käsitleti avalikel aruteludel

(24.11.2015 ja 04.02.2016). Nüüd on muudetud koosolekul antud ütlusi ja selgitatud tingimusi, seletuskirjas on teiseks kirjutatud avalikul arutelul antud vastused, lehekülg 32 kus Toivo Seppale ja Raul Mölder-ile antud vastused on täiesti muudetud sihtkaitsevööndile vastavaks, samas selle ajal sihtkaitsevööndi loomist ei olnud kavas, seletuskirja muudatusest osalejaid ei teavitatud.

Esitatud on hulgaliselt valeandmeid ja muudetud tagaselja dokumente.

Lubatud erinevate huvigruppide hõlmamist ei ole toimunud.

Eelnevalt on toimunud avalikud arutelud kus saavutati kompromisslahendused.

Valeandmete ja salatsemisega selliste eesmärkide saavutamine ei ole vastuvõetav. Keskkonnaamet on esitanud valeandmeid pressiteates kui on maininud kõigi osapooltega saavutatud kompromissi. Eelnevalt saavutatud kompromisslahendused on kõrvale heidetud.

  1. Jätta kaitse-eeskirja eelnõu käesoleval kujul kooskõlastamata ja kinnitamata.

Jättes kõigile teistele menetlusosalistele pärast avalikku koosolekut andmata võimaluse esitada

ettepanekuid ja vastuväiteid, on Keskkonnaamet kaitse-eeskirja uuendamise menetluses

rikkunud võrdse kohtlemise printsiipi

Tegemist on EV Põhiseaduse vastase olukorraga, kus eelistatakse ühte ühiskonnakihti ja seistakse ühe usurühmituse eelistuste eest nii, et teisi ühiskonnakihte ei kaasata ning tegeldakse diskrimineerimise õhutamisega.

Tulenevalt eelkirjutatust palume:

3. Viia läbi vajadusel ekspertiisid ja uuringud ning tagada Paluküla sportimis ja puhke kohana kasutavate inimeste kaitse ning ajaloolis- kultuurilise kasutuse säilimine ja tagada kohalikke elanike ja organisatsioonide kaitse sihtkaitsevööndit soovinud huvigruppi uute nõudmiste, rünnakute ja kaebuste eest.

4 Tagada Palukülas tegutsevate ja elavate isikute ja organisatsioonide võrdne kohtlemine ja lõpetada põhiseaduse jäme rikkumine kohalike elanike, organisatsioonide ja kinnistu vahetute naabrite erineva kohtlemisega. .

Põhiseaduse järgi on kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

5. Jätta eelnõu muutmata, välja arvatud lageraiet puudutavad punktid.

Arvestades, et eelnõu tutvustus ja avalikustamine ei vastanud seadusega ettenähtud pikkusele ja ei olnud kooskõlas anname teada, et alustatakse Paluküla elanike arvamuste kogumist ja edastatakse seisukohad peale kohalike elanikega arutelude toimumist.

6. Mitte keelata Reevimäel majandustegevust.

Ala korrashoiuks ja hooldamiseks on vaja majandustegevust ja nimetatud tegevus on majandustegevus.

Paluküla Klubi on teinud suured investeeringud majandustegevusse ja majandab alal.

Põhiliselt noorte treeningute kui ka varustuse rendiga talvel. Nimetatud eelnõu peamine rünne ja riive on kohaliku organisatsiooni majandustegevuse keelamine. Kas eelnõusse saab sisse viia erisused või võtta välja Hiiemäe sihtkaitsevööndist majandustegevuse keelamine.

7. Kaardistada mõju ja tellida mõju sõltumatu ekspertiis, kui ala ei hooldata ja ei koristata. Usulistest eripäradest tulenevalt ei viida ära midagi mida Hiiemäele tuuakse, samuti ei eemaldata võsa. Kui hooldust läbi viivad organisatsioone ahistatakse, siis kes ala hooldab­.

Sihtkaitsevööndit sooviv huvigrupp soovib nõlva metsastumist. Kas eelnõu tegelik eesmärk on kaotada ajalooline vaade.

8. Oleme mures metsa tervise pärast, sest huvigrupi taieste metsa jätmisega on ulatuslikult hakanud kahjurite levikuga hävima elupaigad. Kas tõesti taiesed on Keskkonnaametile tähtsamad kui elupaikade säilimine.

9. Palun selgitada lubade taotlemise laadi ja vorme ning lahti seletada piirangud ning lubade vaidlustamised. Lahti seletada seadust.

Parandada seletuskiri ebatäpsustest.

10.Sihtkitsevööndi korral luua eraldi kinnistu, sihtkaitsevööndisse ei tohi kaasata Reevimäge.