Teen Kehtna vallavolikogule ettepaneku:

1. Algatada Paluküla Hiie- ja Reevimäe (edaspidi Hiiemäe) muinsuskaitse alla võtmine.

2. Algatada detailplaneering Kõnnumaa maastikukaitsela kaitse-eeskirja muutmiseks eesmärgiga laiendada sihtkaitsevööndit Paluküla hiiemäele.

Paluküla hiiemäel on suur looduskaitseline, kultuuriline ja arheoloogiline väärtus, mis tingib selle hoolika kaitse vajaduse ning välistab mäel ehitus- ja kommertstegevuse. Juba nõukogude ajal kuulus Hiiemägi Paluküla-Sillaotsa servamoodustisena looduskaitse alla ning sellele rakendati ranget kaitsekorda, mis tagas mäel asuvate geoloogiliste ja botaaniliste väärtuste säilimise.

Praegu on Paluküla Hiiemägi osa Kõnnumaa maastikukaitseala piiranguvööndist, mille kaitsekord ei taga mäel asuvate geoloogiliste ja botaaniliste väärtuste säilimist.

Paluküla puhke-ja spordikeskuse rajamise käigus on viimastel aastatel ette võetud suured raie- ja mullatööd, millega on muudetud mäe pinnavormi ja kahjustatud oluliselt taimekooslust. Lageraided ja mäele buldooseriga lükatud teed on avanud pinnase erosioonile. Lageraiete tõttu on mitmed suured kuklasepesad määratud hävimisele.

Hiiemägi on kultuurilooline ja arheoloogiline objekt. Suusakeskuse rajamise käigus juba tehtud ja veel kavandatavad tööd ohustavad otseselt maapõues peituvat arheoloogilist materjali ja kahjustavad Hiiemäge kui pühapaika.

Eesti Rahvaluule Arhiivis, Keele ja Kirjanduse Instituudis ja Ajaloo Instituudis säilitatakse materjale, mis kinnitavad, et Paluküla Hiiemägi on traditsiooniline sakraalobjekt. Mägi on kohalike elanike põline ohvri-, palve- ja jaanitulepaik.

Hiiemäel saab arendada üksnes sellist tegevust, mis ei kahjusta mäe kui pühapaiga staatust ega ohusta seal asuvaid geoloogilisi, botaanilisi ja arheoloogilisi väärtusi. Eelnevast lähtudes kutsun Kehtna Vallavolikogu, kui maaomanikku üles arendama Hiiemäge väärikalt, kooskõlas põlisrahva pärimuskultuuri ja Eesti seadustikuga ning lugupidamisega kohalike elanike vastu.

/27 allkirja Palukyla hiiemäge ymbritsevate kylade elanikelt/