Järelepärimine:

Esitaja: Aivar Jürisalu
Paluküla

Kehtna Vallavolikogu 30.12.2015

Avalik järelepärimine

Kehtna vallale kuuluvale Palukülas asuvale Hiiemäe kinnistule rajati Valtu Spordimaja poolt 2014. aasta sügisel disc-golfi park. Keskkonnainspektsiooni 19.02.2015 otsuse järgi väärteoasjas nr 940014001951 on Hiiemäe kinnistule rajatud disc-golfi park ebaseaduslik.

Kehtna vallavolikogu on ebaseaduslikust disc-golfi pargist teadlik alates selle rajamisest järgmistel põhjustel:

  1. Disc-golfi pargi püstitaja on Kehtna vallavolikogu liige Kalju Kalda.

  2. Vallavolikogu liige L. Saksing elab Palukülas.

  3. Vallavolikogu liikmed Madis Haasma ja Kalju Kalda osalesid disc-golfi võistlusel1 21.04.2015.


NB! Keskkonnainspektsiooni 19.02.2015 otsuse järgi on disc-golfi park ebaseaduslik, aga 2015. a aprillis ilmus Kehtna valla ajalehes Valla Vaatleja reklaamiv artikkel2, kus vallavalitsuse spordi- ja noorsootöö spetsialist Artur Ojasalu kutsub osalema disc-golfi võistlussarjas.

Ebaseaduslik tegevus Kehtna vallale kuuluval Hiiemäe kinnistul on toimunud ja toimub jätkuvalt Kehtna vallavolikogu teadmisel ja vaikival heakskiidul.

Kehtna valla üldplaneeringu3 p 2.3.17.2 järgi on puhkealadel „lubatud arendada majutus-, teenindusehitisi ja –rajatisi ning puhkemajanduslikke atraktsioone: juhul kui need ei kahjusta Natura 2000 elupaiku ega kaitsealuste liikide populatsioone, väärtuslikke maastikke, looduslikke pühapaiku ja rohelise võrgustiku alasid“.

Disc-golfi pargi kahjustav mõju Natura 2000 elupaikadele on tõendatud:

  1. Kaitseala valitseja Keskkonnaamet leiab 29.05.2015 saadetud kirjas4, et „Hiiemäe katastriüksustele katastritunnustega 29202:003:1501 ja 29202:003:1502 rajatud discgolfi
    rajad on ebaseaduslikud ehitised.“ ja

„Tallamisega võib kaasneda taimekoosluste muutus või hävimine. Seega võib kavandatav tegevus kahjustada Kõnnumaa maastikukaitsealal asuvaid elupaigatüüpe ehk kaitseala seisundit.“ Kiri on saadetud ka Kehtna vallavalitsusele.

  1. T. Sepa eksperdihinnangu5 kohaselt ei ole kahjustavat mõju võimalik vältida. Eksperdihinnang on saadetud ka Kehtna vallavalitsusele.

Disc-golfi pargi kahjustav mõju looduslikule pühapaigale on tõendatud:

  1. Muinsuskaitseamet on 03.12.2015 teinud Kehtna vallavalitsusele ettekirjutuse6 mälestisele ja mälestise kaitsevööndisse paigaldatud disc-golfi pargi rajatiste eemaldamiseks.

  2. Ajalehes Raplamaa Sõnumid 16.12.2015 ilmunud Maavalla Koja vanema Madis Iganõmme artiklist7 järeldub, et tegevus kahjustab looduslikku pühapaika.

 

Ebaseadusliku tegevuse otsene korraldaja Kalju Kalda peaks volikogu liikmena hästi tundma üldplaneeringut (vallaelanike ühiskondlikku kokkulepet) ning seda järgima, mitte teadlikult rikkuma.

Keskkonnainspektsiooni 19.02.2015 otsuses on Kalju Kalda puhul märgitud kergendava asjaoluna puhtsüdamlik kahetsus. Kuni tänaseni ei ole puhtsüdamlik kahetseja, volikogu liige Kalju Kalda teinud mitte midagi enda püstitatud ebaseadusliku disc-golfi pargi likvideerimiseks.

Palun Kehtna vallavolikogul vastata järgmistele küsimustele:


1. Miks rajati disc-golfi park Hiiemäe kinnistul asuvatele Natura elupaikadele ning mälestisele ja selle kaitsevööndisse? Hiiemäe kinnistu suurus on üle 100 ha. Ruumi peaks olema mujalgi. Järelepärimise esitajal on tõsine kahtlus, et disc-golfi park praegusel kujul ja kohas on rajatud eesmärgiga osadele inimestele hinge sülitada (mis on ka õnnestunud). 

2. Miks ei ole Hiiemäe kinnistule rajatud ebaseaduslikku disc-golfi parki seni likvideeritud? Ebaseadusliku rajatise likvideerimine on maaomaniku kohustus.

3. Selgitada, kes on finantseerinud avalikku ruumi (Hiiemäe kinnistule) ebaseadusliku disc-golfi pargi rajamist. 

4. Volikogu liikmel Kalju Kaldal selgitada, mida tähendab tema puhtsüdamlik kahetsus.

5. Kas volikogu on andnud (millal?) või kavatseb anda (millal?) korralduse ebaseadusliku disc-golfi pargi likvideerimiseks ja mis kuupäevaks?


Lugupidamisega
Aivar Jürisalu, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing

1Võistlejate nimekiri: http://skoorin.com/?u=scorecard&ID=21754
2Ojasalu, Artur. Käivitub suur discgolfi sari Valtus ja Palukülas.Valla vaatleja, nr 4 (199). Aprill 2015.
https://kehtna.kovtp.ee/documents/380625/583201/Valla_Vaatleja_nr199_aprill_2015.pdf/773ae7e9-500f-433e-adf1-503d17a81306
3https://kehtna.kovtp.ee/documents/380625/785088/Kehtna+_seletuskiri_kehtestamiseks_123.pdf/4e41aed4-b56d-4d1c-b945-db8ebe40c608
4http://palukyla.maavald.ee/dokumendid/5028-12-06-2015-10228-keskkonnaameti-kiri-disc-golfi-rajatiste-ebaseaduslikkuse-kohta-29-05-2015
5http://palukyla.maavald.ee/images/artiklid/Eksperdihinnang_disc_golf_ToivoSepp_okt2014.pdf
6http://delta.andmevara.ee/rapla/fail/493659/Margukiri_Palukula_Hiiemagi_03_12_2015_UK.bdoc
7Iganõmm, Madis. Õigusruum ja kultuuriruum (Unustama oma, uskuma voorast). Raplamaa Sõnumid 16.12.2015.
http://sõnumid.ee/arvamus/oigusruum-ja-kultuuriruum-unustama-oma-uskuma-voorast/


--------------------------------------------------------------

Kehtna vallavolikogu vastus 21.01.2016


Vastus 21.01.2015

Hr Aivar Jürisalu                                                       Teie 30.12.2015. a järelepärimine
                                                                                   Meie 21.01.2016 nr 1-6/1588-2015-1
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vastus järelepärimisele

Vastuseks Teie 30.12.2015. a järelepärimisele teatame küsimuste numeratsioonist lähtudes alljärgnevat.


1. Disc-golfi pargi rajamisel Valtu Spordimaja poolt ei arvestatud Hiiemäe kinnistul lasuvaid piiranguid ja ei tehtud eelnevaid kooskõlastusi vastavate ametitega (Keskkonnaamet ja Muinsuskaitseamet) ning Kehtna Vallavalitsusega. Valtu Spordimaja tegutsemist saab hinnata läbimõtlematuks, kuigi eesmärgiks oli kehakultuuritegevuse arendamine.

2. Muinsuskaitseameti seisukoha alusel peab disc-golfi pargi rajatiste lammutamine (eemaldamine) toimuma range kontrolli ja järelevalve tingimustes. Muinsuskaitseameti 03.12.2015. a kirjas anti Kehtna vallale konkreetsete tegevuste ja kooskõlastamiste tähtajad ning rajatiste eemaldamine toimub kirjas näidatud kava kohaselt.

3. Disc-golfi pargi rajamise kulud kandis Valtu Spordimaja.

4. Puhtsüdamliku kahetsuse arvestamine kergendava asjaoluna toimus keskkonnainspektsiooni poolt väärteomenetluse käigus. Vallavolikogu polnud menetluses osaliseks, seetõttu pole võimalik vastata keskkonnainspektsiooni motiividest ja arusaamisest kergendava asjaolu väljatoomisel.

5. Vastuse p-st 2 lähtuvalt ei anna volikogu disc-golfi pargi likvideerimiseks eraldi õigusakti.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Katrin Velleste
vallavolikogu esimees


Veljo Väärsi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 489 8821