Plaanitava Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringuvaidlus on võetud teise astme kohtus ehk Tallinna Ringkonnakohtus menetlusse.

Palukyla_sinine_lill_v2ike.JPG

 

 

 

 

 

 

NB! Planeeringuala kui Natura 2000 võrgustiku eelvalikualasse kuuluv ala

 

Vaidlusalune planeeringuala asub Kõnnumaa maastikukaitsealal, mis on kantud Eesti poolt esitatud Natura 2000 võrgustiku eelvalikualade nimekirja vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004.a. korraldusega nr 615-k kinnitatud määruse ”Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” punktile 140.

 

Planeeringualal asuvad esmatähtsad elupaigatüübid, mis kattuvad planeeringulahenduses kavandatud tegevustega:

 

1.1.      Veerandil kinnistust (1,6 ha-l) katastriüksuse numbriga 29202:003:1502 on inventeeritud esmatähtis elupaigatüüp koodiga 6270 – liigirikkad niidud lubjavaesel mullal.

 

Elupaigatüübiga hõlmatud alale planeeritakse planeeringulahenduse kohaselt aga hoopiski järgnevaid rajatisi:

-         motell;

-         parkla (läänepoolne kolmandik);

-         kämpingumajad (12 kämpingumajast 10 jääks esmatähtsa elupaiga alale);

-         autokaravanide ala (autokaravanide teeninduspunkt ja lõunapoolne osa alast);

-         köök, WC ja pesuruum.

 

1.2.      Kinnistule katastriüksuse numbriga 29202:003:1501 jääb esmatähtis elupaigatüüp koodiga 6280 – lood (alvarid).

 

Elupaigatüübiga hõlmatud ala senise olukorra säilitamise asemel aga planeeritakse planeeringulahenduse kohaselt sinna:

-         2 mäetõstukit (ca 140 m ulatuses);

-         lumekahuri ühenduskaev (kokku ca 200 m);

-         lumekahuri pumbamaja.

 

Kas kavandatavad tegevused ei muudagi siis vaidlusaluse ala keskkonna seisundit oluliselt?

Kas planeeringu elluviimine polegi vastuolus loodusdirektiiviga?