Keskkonnaameti kiri 04.01.2010 nr J-6-14/09/1345- 2:

"Kehtna vald ei ole Paluküla suusaradade hooldustööde käigus jälginud Kõnnumaa
maastikukaitseala kaitse eeskirja § 5 lg 2 nõudeid ja on võimaldanud kaitsealal suusaradade
ettevalmistus- ja hooldustööde käigus väljaspool teid sõita sõidukiga, mis ei teinud lubatud
metsamajandustö id ja ei olnud mootorsaan. Nimetatud kaitse eeskirja nõuete rikkumise kohta
väärteomenetlust ei alustatud. Karistusseadustiku § 14 lg 3 kohaselt ei ole võimalik kohalikku
omavalitsust vastutusel võtta."