Nagu kirjutab ka Nädaline 5. juunil artiklis "Palukülas tuleb uus tasuvusuuring" ei võtnud mai keskel Riigikohus Kehtna valla kaebust menetlusse. Seetõttu pidi Kehtna vallavalitsus täitma Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse. Vallavanem Kalle Toometi sõnul on plaanis tellida uus tasuvusanalüüs (seoses euroraha taotlemisega kompleksi väljaehitamiseks), kuna esialgne projekt on mõnevõrra muutunud.

Tasuvus-teostatvusanalüüsi tekst

Analüüsi kohaselt ei ole projekt majanduslikult tasuv, investeeringud on liialt suured võrreldes projekti sissetulekutega ja erasektor ei ole huvitatud antud projekti investeerimisest ning analüüs nimetab koormustaluvuse piiri saavutamist külastajate arvu piirajana (vt analüüsi lk 57).

„Käesoleva tasuvus- ja teostatavusanalüüsi tulemused näitavad, et projekt ei ole majanduslikult tasuv, sest pärast projekti kolmanda etapi ellurakendamist ei suudeta kolmel esimesel aastal ilma kohaliku omavalitsuse toeta tegevuskulusid katta. Projekti tehtavad investeeringud on liialt suured võrreldes sissetulekutega, mistõttu on investeeringu tasuvuse määr negatiivne; samuti on negatiivne laenukapitali tasuvuse määr.” (lk 5).

„Järgnevast tabelist nähtub, et tegu on turutõrkelise olukorraga, kus projekti tarvis tehtud investeeringud on liialt suured võrreldes projekti sissetulekutega ning see on ka põhjuseks, miks erasektor ei ole huvitatud antud projekti investeerimisest. Tabel V kohaselt on investeeringu tasuvuse määr suurelt negatiivne (-42%) ning investeeringu nüüdispuhasväärtus samuti (-24 670 000 krooni).

Arvutustes on kasutatud Euroopa Komisjoni poolt investeeringuprojektidele soovitatud 5%-list diskonto määra.” (lk 57).

200 000 krooni maksnud tasuvus-teostavusanalüüsi avaldati poolteist aastat pärast selle valmimist.