Keskkonnaamet andis 21. septembri 2011. a korraldusega Valtu Spordimajale (Kehtna vallavalitsuse hallatav ettevõte) vee erikasutusloa veevõtuks kunstlume valmistamiseks Palukülas. Teade Ametlikes Teadaannetes: http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=2534958

20.09.2011 andis Keskkonnaamet välja eelhinnangu, milles leitakse, et keskkonnamõjude hindamist antud asjas pole vaja algatada.

Vee erikasutusloa andmise dokumendid on kättesaadavad: http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=306076&asutus_id=1

Vee erikasutusloa menetlemise ajal väljendasid kohalikud elanikud ja hiiemäe kaitsjad seisukohta, et otsustamise ja mõjude hindamise juures tuleks käsitleda kunstlume tootmise mõjusid ka looduslikule pühapaigale. Paluküla hiiemäe hoidjad rõhutasid, et kunstlume tootmiseks oleks detailplaneeringu lahenduses välja pakutud maasisesed torustikud ja mullatööd vastuolus hiietavadega ja kahjustaks pühapaika. Keskkonnaametile on saadetud kiri, milles palutakse üle vaadata loa andmise otsus.

Lähem teave: Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu setsing, tel: 56606912, arvi.sepp[at]mail.ee