MAAVALLA KODA TAOTLEB RAIELUBADE PEATAMIST KAITSEALUSEL PALUKÜLA HIIEMÄEL
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja pressiteade 5.12.10229 (2016)

Valtu Spordimaja taotleb luba raietöödeks Paluküla hiiemäel Rapla maakonna Kehtna vallas. See toimub olukorras, kus Muinsuskaitseametis on pooleli muinsuskaitseala uute piiride kehtestamine ja Keskkonnaministeeriumis Kõnnumaa looduskaitseala uue kaitse-eeskirja menetlus. Samuti on pooleli haldusreform ja Muinsuskaitseseaduse muutmine, millega kavandatakse loodusliku pühapaiga kui omaette mälestise liigi kehtestamist.
Sellega seoses on Maavalla Koda ja Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing esitanud Keskkonnaministeeriumile taotluse metsaraie loa andmise peatamiseks ja metsaraie keelamiseks Paluküla hiiemäel. Nõutakse loodusliku pühapaigaga arvestamist tegevuste kooskõlastamisel. 
„Soovime, et looduslikku pühapaika käsitletaks terviklikult ning mälestisel ja kaitsevööndis seatud kaitsemeetmeid rakendataks ka ülejäänud osas looduslikus pühapaigas,“ on öeldud taotluses. Taotletakse metsateatiste menetlemise peatamist kaitse-eeskirja uuendamise ajal, arvestades võimalikke muutusi kaitsekorras ning enne mälestise uute piiride kehtestamist vastavalt Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu ettepanekule. 
Raiet peavad Maavalla Koda ja Seltsing võimalikuks suusaradade äärest, kui puud võivad ohustada mäel sportivaid inimesi.

Andres Heinapuu, Maavalla Koja juhatuse kirjutaja
Lisainfo:
Madis Iganõmm, Maavalla Koja vanem, tel 56909651
Arvi Sepp, Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing, tel 56606912 

Lisaks: Pilte Paluküla hiiemäe metsast.

Taotlus Paluküla lehel