Paluküla hiiemäe sõprade pressiteade
17.11.2004

Teisipäeval, 16. novembril arutas Kehtna Vallavolikogu Paluküla hiiemäe suusakeskuse detailplaneeringule oktoobri lõpus esitatud kahte vaiet, millega taotleti erinevatel põhjustel planeeringu tühistamist.

Planeering näeb ette mäele kahe suusatõstuki ja mitmete hüdrantkaevude paigaldamise, jalgpallistaadioni, tenniseväljaku, samuti lasketiiru rajamise ning tiigi süvendamise ja kaldajoone muutmise, millega pärimusmaastikku väärtustavad vaide esitajad nõus ei ole.

Volikogu otsustas saata vaide uueks otsustamiseks ning moodustas samas volikogu liikmetest kaheksaliikmelise erikomisjoni, kes uurib vaidlusaluseid asjaolusid ja arutab probleemkohad veel kord läbi. Komisjon esitab oma seisukoha volikogule 10. detsembriks.

Ligi poolteist tundi kestnud päevakorrapunkti arutelul kuulati ära osapoolte seisukohad ja esitati küsimusi. Kehtna valla jurist Veljo Väärsi tõi välja Kehtna vallavalitsuse seisukohad, mis toetasidkeskuse rajamist kavandatud mahus ja viisil. Samas viitas jurist siiski ka detailplaneeringu otsuse puudulikule motiveeritusele, mida Riigikohus on pidanud oluliseks kõrvalekaldumiseks hea halduse põhimõtetest. Vallavalitsuse kandvamaks sõnumiks jäi ka see, et tervisespordikeskuse rajamist toetanud Kultuuriministeeriumi raha tuleb kasutada laiaulatusliku spordikompleksi väljaarendamiseks.Oluliseks peeti maavanema poolt tehtud positiivset järelevalveotsust.

Hiiemäe arendamise mõõdukama suuna pooldajad selgitasid vajadust lähtuda tervisespordikeskuse planeerimisel eelkõige maastikukaitseala kaitsepõhimõtetest ning rõhutasid hiiemäe kui tervikliku pärimusmaastiku väärtust. Vaide esitajad näevad võimalust luua planeeringualale hiiemäe pärimuslikku tausta arvestav maastikukaitseala keskus, kus tegeleda loodushariduse ja –matkadega ning pakkuda samas ka sportimis-ja puhkevõimalusi. Sarnast mõtet pooldas ka üks opositsiooni esindaja, pakkudes välja võimaluse rajada loodusmaja, mida saaksid kasutada ka sportijad.

Vaide esitajad olid seisukohal, et tõstukitest loobumisel ei mindaks vastuollu Kultuuriministeeriumi rahastustingimustega, mis nägid ette tervisespordikeskuse loomise. Vald soovib nende arvates luua hiiemäele tingimused hoopis ekstreem- ja tippspordi harrastamiseks.

Rõhutati, et kaitsealal toimuv tegevus ei tohi minna vastuollu maastikukaitseala kaitse-eeskirjaga ning viimase kergekäeline muutmine tõstatab küsimuse Kõnnumaa maastikukaitseala perspektiivist üldse.

Sõna võttis ka Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti juhataja dr Heiki Valk, kes kinnitas, et Hiiemägi ja Reevimägi on üks tervik ning selgitas mäe tervikliku muinsuskaitse alt välja jätmise tagamaid.Tõstukite paigaldamine kahjustaks Heiki Valgu hinnangul pärimusmaastikku pöördumatult.

Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneering kehtestati 21. septembril. Planeeringule esitati 28. oktoobril kaks vaiet. Kui mäel taheti 8. novembril alustada kaitse-eeskirjaga vastuolus olevate mullatöödega, takistasid seda loodus-ja pärimusmaastikust hoolivad inimesed, nõudes ehitustegevuse peatamist vaide läbiarutamiseni.

Lisateave:

Kärt Vaarmari
Arvi ja Lembi Sepp´a esindaja vaidemenetluses
GSM: 5274761
Tel: 7 428 443

Arvi Sepp
Vaide esitaja
GSM: 56606912