PRESSITEADE 18.04.2005
Eesti Roheline Liikumine

Eesti Roheline Liikumine saavutas kohtuvõidu Tallinna Linnavalitsuse üle, mille tulemusena jääb elamuehitusest puutumata Ehitajate teel Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kõrval paiknev avalikus kasutuses olev ala. Rohelised algatasid kohtuasja 2003. aastal, kuna Tallinna Tehnikaülikooli koostatud detailplaneering oli vastuolus linna üldplaneeringuga ning massiivsed elamud poleks sobinud olulise roheala naabrusse.

Kuigi halduskohus oli algselt teinud linnavalitsust soosiva kohtuotsuse, andis Ringkonnakohus õiguse rohelistele ning Riigikohus ei rahuldanud linnavalitsuse kassatsioonkaebust. Sellega tühistati Tallinna volikogu poolt 30. aprillil 2004 kehtestatud ala detailplaneering. Planeeringuga kavandati korterelamute ehitust Ehitajate teele Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala vahetusse lähedusse. Eesti Roheline Liikumine vaidlustas planeeringu, sest avalikus kasutuses oleva ala sulgemine oleks riivanud avalikke huve ning planeerimise käigus ei viidud läbi nõuetele vastavat keskkonnamõjude hindamist.

"Ringkonnakohtu otsusel võib tulevikus olla positiivne mõju kaootilisele ja arendajate huvidest lähtuvale planeerimistegevusele nii Tallinnas kui ka mujal Eestis," lausus Eesti Rohelise Liikumise planeeringute jälgimise töörühma koordinaator Liis Keerberg. "Kohtu otsus kinnitab vajadust järgida kõrgema tasandi planeeringutes fikseeritud terviklikke planeerimislahendusi ja nõuab arendustegevuse keskkonnaaspektide põhjalikku analüüsi."

Eesti Rohelist Liikumist esindas kohtus Eestimaa Looduse Fondi (ELF) õigusabi projekti jurist Kärt Vaarmari, Tallinna Linnavolikogu esindas Aivar Pilve advokaadibüroo.

LISAINFO:
Liis Keergerg (ERL planeeringute jälgimise töörühma koordinaator): 52-08967