Täna, 2. märtsil, toimus Tallinnas Muinsuskaitseameti arheoloogia ekspertgrupi koosolek, kus otsustati teha muinsuskaitsenõukogule ettepanek Palukyla hiiemäe pysiva muinsuskaitse alla võtmiseks. Kysimuses, kas kooskõlastada Palukyla puhkekeskuse detailplaneering, jäi ekspertgrupil otsus vastu võtmata, kuna poolt- ja vastuhääled jaotusid võrdselt 4-4. Hiiemäe saatuse jaoks olulise otsuse langetamine jääb tõenäoliselt muinsuskaitsenõukogu teha.

Ettepaneku hiiemäe pysiva kaitse alla võtmiseks valmistas ette Tartu Ylikooli Arheoloogiakabineti juhataja arheoloogiadoktor Heiki Valk, kelle sõnul on tegemist ilmselgelt kaitset vajava muistisega. Valgule oponeeris muinsuskaitseameti järelvalveosakonna arheoloogiamälestiste osakonna juhataja Ants Kraut. Kraut pyydis kõigepealt tõestada, et tegemist on liiga suure mälestisega ning seejärel, et tegemist polegi mälestisega ja seega ei saa seda kaitse alla võtta. Kraut pyydis mõjutada ka detailplaneeringu suhtes tehtavat otsust, väites, et see ei too kaasa olulist ehitustegevust ega mõjuta kuidagi hiiemäe seisundit ja ilmet. Kraudile sekundeeris Ajaloomuuseumi direktor Toomas Tamla, kelle sõnul tähendaks suusatõstukite aluste kaldteede rajamine esialgse maastikuilme taastamist.

Kraut on esinenud varem hiiemäe saatust vaagivatel koosolekutel korduvalt puhkekeskuse arendajate eestkõnelejana. Ta on andnud Kehtna vallale katteta lubadusi, väites, et Muinsuskaitseamet kooskõlastab puhkekeskuse projekti igal juhul, ega sea selle ehitamisele hiiemäele mingeid takistusi. Osundan tänast Nädalist: "Täna tuleb kokku Ants Krauti juhtimisel muinsuskaitse ekspertkomisjon, et Paluküla Hiiemäe ajutise kaitse lõpuks teha otsus, kas Hiiemägi võtta muinsuskaitse alla või mitte. Varem on Kraut öelnud, et olenemata tehtavast otsusest nad puhke- ja spordikeskuse rajamist takistama ei hakka." Kraut on esitanud teisigi ebaadekvaatseid seisukohti, näiteks ähvardanud, et juhul kui hiiemägi võetakse kaitse alla, siis annab ta käsu sealt kogu metsa langetamiseks. Samuti on Kraut üritanud Palukyla koosolekutel külvata usulist vaenu, väites, et maausulised tahavad mäe suusatajatele ja kelgutajatele sulgeda.

Muinsuskaitseamet peab tegema kultuuriministrile ettepaneku hiiemäe pysiva kaitse alla võtmiseks või kaitse lõpetamiseks enne 12. märtsi, mil möödub seadusega lubatud ajutise kaitse  neljakuine tähtaeg. Ekspertgrupi otsused on ametile soovituslikku laadi ja ei kuulu automaatselt täitmisele. Seni puudub siiski pretsedent, kus ameti juhtkond poleks ekspertgrupi ettepanekuga arvestanud.

Maavalla Koda